Przetargi.pl
„Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań techniką immunoblott wraz z dzierżawą półautomatu ze skanerem i kołyską” dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. W. Truchana 7 w Chorzowie”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 499 115 , fax. 322 413 952
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  Strzelców Bytomskich 11
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 323 499 115, fax. 322 413 952
  REGON: 27150341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań techniką immunoblott wraz z dzierżawą półautomatu ze skanerem i kołyską” dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. W. Truchana 7 w Chorzowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań techniką immunoblott wraz z dzierżawą półautomatu ze skanerem i kołyską” dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. W. Truchana 7 w Chorzowie” nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/37/2019 Realizacja zamówienia obejmuje: a) dzierżawę wraz z instalacją Analizatora na okres 36 miesięcy. Parametry Analizatora zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) stanowiącego Zał. nr 2.1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ); b) podłączenie i zapewnienie pełnej integracji z systemem LIS oraz oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego (Infomedica firmy Asseco) c) sprzedaż i dostawę odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferować w ofercie przetargowej wszystkie niezbędne odczynniki do wyspecyfikowanych badań określonych szczegółowo w zał. nr 2.1 i 2.2 – „Specyfikacja asortymentowo – cenowa (dalej w treści: SAC)” do SIWZ; d) przeglądy i serwis dzierżawionych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta na zasadach ujętych w zał. nr 2.1 do SIWZ, e) szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia a także interpretacji wyników badań określonego w OPZ. Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem dla pracowników zamawiającego – z imienną listą osób, które uczestniczyły w szkoleniu. Opis zasad realizacji szkoleń ujęto w § 7 Istotnych postanowień umownych. Szkolenia dotyczą wszystkich pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 8 400,00 zł. 7.2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 7.3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517 z dopiskiem: „Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań techniką immunoblott wraz z dzierżawą półautomatu ze skanerem i kołyską” nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/37/2019. 7.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: -nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty -Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 UPZP, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, -termin obowiązywania gwarancji, -miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7.5. Wadium w formie niepieniężnej (tj. gwarancja lub poręczenie) należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. 7.6. Zamawiający na wniosek Wykonawcy zwraca wadium Wykonawcom, którzy wycofali ofertę przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o zwrot wadium. 7.7. Wniosek powinien zawierać nazwę postępowania przetargowego, nr sprawy, numer rachunku bankowego Wykonawcy oraz datę wpłaty i kwotę wadium jakie należy zwrócić. Wniosek należy przesłać do Działu Zamówień Publicznych faksem na numer lub (032) 34-99-299, lub pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl 7.8. Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 UPZP. 7.9. Jeśli oferta Wykonawcy nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości Zamawiający odrzuci ofertę. 7.10. Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a UPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, UPZP co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a UPZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SIWZ zawierający w szczególności informacje o terminie dostawy, pełnych danych adresowych Wykonawcy. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY część 12 pkt. 12.8) b) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą. c) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 5 SIWZ przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”. d) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 UPZP – załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach