Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus lub EN plus A1 dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4 w okresie od lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich ogłasza przetarg

 • Adres: 58-520 Janowice Wielkie, Partyzantów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757515277 , fax. 757515850
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich
  Partyzantów 4
  58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie
  tel. 757515277, fax. 757515850
  REGON: 00059659900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzsjanowicew.szkolnastrona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy paliwa drzewnego - pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus lub EN plus A1 dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich ul. Partyzantów 4 w okresie od lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa drzewnego - pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus lub EN plus A1 wraz z załadunkiem, transportem przy użyciu samochodu-autocysterny przystosowanej do transportu pelletu i rozładunkiem pelletu do magazynu (silosów) za pomocą złącza pneumatycznego, dla potrzeb grzewczych Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich w ilości szacunkowej około 220 ton, w okresie od lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwa, pisemne zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach