Przetargi.pl
Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2023 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JUNIOR" ogłasza przetarg

 • Adres: 58-535 Miłków, LIPOWA 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757610227 , fax. Nie dotyczy
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JUNIOR"
  LIPOWA 18
  58-535 Miłków, woj. dolnośląskie
  tel. 757610227, fax. Nie dotyczy
  REGON: 000291836
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2023 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są „dostawy pelletu w sezonie grzewczym 2023 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie wraz z załadunkiem, transportem przy użyciu samochodu-autocysterny przystosowanej do transportu pelletu i rozładunkiem pelletu do magazynów za pomocą złącza pneumatycznego, dla potrzeb grzewczych Domu PomocySpołecznej „JUNIOR” w Miłkowie w ilości 120 ton +/- 30%, w 2023.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach