Przetargi.pl
Dostawa samochodu elektrycznego typu BUS (mikrobusu elektrycznego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (część II) - II postępowanie

Gmina Wrocław - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 54-131 Wrocław, Mączna 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  Mączna 3
  54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 932684540
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu elektrycznego typu BUS (mikrobusu elektrycznego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby MCUS we Wrocławiu (część II) - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu elektrycznego typu BUS (mikrobusu elektrycznego) przystosowanegodo przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (część II) - IIpostępowanie.2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV: 34110000-1 Samochody osobowe; 34115000-6 Inne samochodypasażerskie.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ.4. Okres gwarancji pojazdu stanowi jedno z Kryteriów oceny ofert, które zostało określone w Rozdziale XVIII niniejszej SWZz zastrzeżeniem, że warunki gwarancji wskazano w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.5. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez Zamawiającego poprzez odniesienie do norm, o którychmowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniutowarzyszą wyrazy "lub równoważne".6. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawiestosunku pracy.7. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego postępowania i tym samym nie dopuszczaskładania ofert częściowych. Podział niniejszego zamówienia na części (np. na dostawę pojazdu i na dostosowanie pojazdudo przewozu osób niepełnosprawnych), groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia i utrudniałby, na etapieużytkowania pojazdu, dochodzenie roszczeń gwarancyjnych.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowaw art. 92 ustawy Pzp.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.10. Towar dostarczony będzie do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach