Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DLA GMINY NAGŁOWICE NA 2021r.

Gmina Nagłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3814567, 3814523 , fax. 413 814 567
 • Data zamieszczenia: 2021-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nagłowice
  ul. Mikołaja Reja 9
  28-362 Nagłowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3814567, 3814523, fax. 413 814 567
  REGON: 29101039800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.naglowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO DLA GMINY NAGŁOWICE NA 2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego dla Gminy Nagłowice na 2021r 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego typu lekkiego dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach ul. Mikołaja Reja nr 40 w ilości do 75 000 litrów. 3. Dostarczony opał musi odpowiadać następującym parametrom jakościowym: 3.1 Olej opałowy: - jednorazowa wielkość dostawy do 10 000 litrów, - rozładunek paliwa będzie odbywać się z autocysterny przy zastosowaniu pompy, - dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze rzeczywistej w litrach oraz dopuszcza się mierzenie ilości sprzedawanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15°C i na tej podstawie wystawianie faktur - dostawa oleju opałowego odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt, - koszty transportu i ubezpieczania transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca - olej opałowy musi spełniać wszelkie wymagania w/g PN-C 96024/2011 oraz wymagania w/g Rozporządzenia Ministra Finansów z 11 września 2019r w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych / Dz. U.2019 poz. 1822/. Zakup oleju opałowego lekkiego dokonywany będzie po cenie obowiązującej w dniu tankowania zgodnie ze stroną internetową producenta powiększony o stałą marżę lub pomniejszony o stały upust, Wykonawca do każdej dostawy oleju opałowego lekkiego ma obowiązek dostarczyć wydruk ze strony internetowej producenta potwierdzający cenę w dniu sprzedaży oraz kopię świadectwa jakości dostarczonego materiału grzewczego. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane materiały opałowe spełniały będą wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN590:2009 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego opału w stosunku do wartości szacunkowych, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że podana ilość nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będzie podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw. Dostawa materiału opałowego do Zamawiającego odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt. Koszty transportu i ubezpieczania transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca 5. O terminach dostawy Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę telefonicznie, mailem lub za pomocą faksu. Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę w dni robocze. Dostawy towaru odbywały będą się w dni robocze w godz. 7.30-15.30 6. Odbiór towaru odbywać się będzie na podstawie dowodu WZ, bezgotówkowo zawierającą w szczególności dane dotyczące: datę dostawy, nazwę materiału opałowego oraz ilość w jednostkach miary, która musi być potwierdzona przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do odbioru materiału opałowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach