Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, , fax. 032 2789197, 2789198
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 15
  44-101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, fax. 032 2789197, 2789198
  REGON: 00028836600028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.io.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, w tym: Zad. 1: Odczynniki do analizy ekspresji genów, zad. 2: Mikromacierze, zad. nr 3: Odczynniki chemiczne , zad. nr 4; Agarowa, zad. nr 5: Odczynniki chemiczne, zad. nr 6 Odczynniki chemiczne, zad. nr 7: Materiały zużywalne, zad. nr 8: Materiały zużywalne , zad. nr 9: Zestawy odczynników do oznaczania znanych mutacji. Zad. nr 10: Części zużywalne do aparatu PyroMark Q24, zad. nr 11: Odczynniki do oznaczania nieznanych mutacji punktowych metodą pirosekwencjonowania, zad. 12: Odczynniki do oznaczania nieznanych mutacji punktowych metodą pirosekwencjonowania, zad. nr 13: Streptawidyna, zad. nr 14: Odczynniki wykorzystywane do izolacji RNA z bloczków parafinowych, zad. nr 15: Drobny sprzęt laboratoryjny., zad. nr 16: Zestaw odczynnikowy do oznaczeń izoenzymów LDH, zad. nr 17: Enzymy restrykcyjne, zad. nr 18: Statyw plastikowy 96-dołkowy z pokrywką na probówki PCR 0,2 ml, zad. nr 19: Materiały plastikowe jednorazowego użytku do hodowli komórek, zad. nr 20: Błona światłoczuła, zad. nr 21: Materiały eksploatacyjne do cytometru przepływowego, zad. nr 22: Surowica do hodowli komórek, zad. nr 23: Przeciwciało anty-HSF2, zad. nr 24: Przeciwciało, zad. nr 25: Zestawy odczynników do klonalnej amplifikacji DNA i sekwencjonowanie w sekwenatorze Genome Analyzer IIx f.Illumina, zad. nr 26: Zestaw do izolacji DNA plazmidowego, zad. nr 27: Przeciwciało, zad. nr 28: Medium do przykrywania preparatów, zad. nr 29: Przeciwciało anty-SPEN Zad. 30: Pożywki wzrostowe, odczynniki, zad. nr 31: zad. nr Odczynniki laboratoryjne, zad. nr 32: Płytko 24-dołkowe z insertami do kultur organotypowych, zad. nr 33: Materiały do skrawania preparatów tkankowych, zad. nr 34: Przeciwciała izotypowe do cytometrii przepływowej, zad. nr 35: Materiały do obserwacji komórek, zad. nr 36: Materiały zużywalne, zad. nr 37: Enzym restrykcyjny MluI, zad. nr 38: Odczynniki do systemu firmy Illumina, zad. nr 39: Odczynniki do detekcji klastrów odczytywanych w sekwenatorze GA IIx firmy Illumina, zad. nr 40:Odczynniki i plastiki, zad. nr 41: Zestaw do oznaczania myszy oraz przygotowywania preparatów, zad. nr 42: Pipety, zad. nr 43: Materiały laboratoryjne, zad. nr 44: Zestawy do biologii molekularnej, zad. nr 45: Materiały jednorazowe do reakcji RealTime PCR, zad. nr 46: Zestaw do syntezy cDNA, zad. nr 47: Zestaw pipet i jednorazowe materiały laboratoryjne, zad. nr 48: Noże do mikrotomu, zad. nr 49: Jednorazowe materiały laboratoryjne, zad. nr 50: Materiały laboratoryjne, zad. nr 51: Wywoływacz i utrwalacz, zad. nr 52: Test na opoptozę, zad. nr 53: Przeciwciało, zad. nr 54: Zestaw do izolacji plazmidowego DNA, zad. nr 55: Końcówki niebieskie z filtrem i próbówki 0,2 ml.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.io.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach