Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy mięs i wędlin do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków

Gdański Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 80-406 Gdańsk, Racławicka 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Zespół Żłobków
  Racławicka 8
  80-406 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 190559151
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gdansk.pl/gzz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy mięs i wędlin do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięs i wędlin do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków tj. do: a) Żłobka nr 1 – ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk, b) Żłobka nr 2 - ul. Piastowska 92a, 80-358 Gdańsk, c) Żłobka nr 3 - ul. Chałubińskiego 20, 80-807 Gdańsk, d) Żłobka nr 4 - ul. Startowa 3, 80-461 Gdańsk, e) Żłobka nr 5 - ul. Konopnickiej 14, 80-240 Gdańsk, f) Żłobka nr 7 - ul. Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk, g) Żłobka nr 8 - ul. Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk ,h) Żłobka nr 9 - ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk, i) Żłobka nr 10 - ul. Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gdańsk, j) Żłobka nr 11 - ul. Wilanowska 16, 80-809 Gdańsk, k) Żłobka nr 12 - ul. Olsztyńska 12, 80-395 Gdańsk, l) Żłobka nr 13 - ul. Kolorowa 27, 80-180 Gdańsk.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia i w Załączniku nr 1 do OPZ oraz w Załączniku nr 6 do SWZ - Wykazie asortymentowym, w których określono zakres szczegółowych wymagań dotyczących parametrów jakościowych, okres przydatności do spożycia, wymagania w zakresie opakowań itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:jest wpisany do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, albo Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub ustawą z dnia 16.12.2005 r. oproduktach pochodzenia zwierzęcego.Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.1.2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:dysponuje lub będzie dysponował minimum dwoma (2) pojazdami dopuszczonymi do używania w celu przewozu artykułów spożywczych i pojazdy te są wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów spożywczych Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej (rodzaj żywności zgodny z przedmiotem zamówienia) i realizować będzie zamówienie jednocześnie minimum dwoma ww. pojazdami wyposażonymi w sprawny miernik temperatury panującej w przestrzeni ładunkowej. Wykonawca będzie miał obowiązek udostępnienia miernika temperatury w celu sprawdzenia przez Zamawiającego temperatury przewozu produktów nietrwałych mikrobiologicznie i art. mrożonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej o którym mowa powyżej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże jego spełnienie.1.3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszegozaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą o przeciwdziałaniu agresji”, tj.z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu agresji;b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu agresji;c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostkądominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu agresji.2) 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 576/2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środkówograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu agresji lub art. 5k rozporządzenia, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.2. Wykluczenie Wykonawcy w zakresie objętym pkt 1.3. następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.3. Wykluczenie Wykonawcy w zakresie objętym pkt. 1.4. następuje zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego lub rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach