Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Pokonanie bariery architektonicznej celem ułatwienia korzystania z budynku głównego Wydziału OiG UG w Gdyni przez osoby niepełnosprawne”

UNIWERSYTET GDAŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET GDAŃSKI
  ul. Jana Bażyńskiego 8
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000001330
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Pokonanie bariery architektonicznej celem ułatwienia korzystania z budynku głównego Wydziału OiG UG w Gdyni przez osoby niepełnosprawne”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Pokonanie bariery architektonicznej celem ułatwienia korzystania z budynku głównego Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni przez osoby niepełnosprawne”.2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7, 71320000-7, 45310000-3, 42416100-6, 42416130-5, 45313100-5, 45311200-2, 45450000-6, 43322000-6, 50750000-7, 71220000-6.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ) i obowiązującymi przepisami oraz uzyskanie niezbędnych map, uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji, 2) kompleksowe wykonanie, na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, robót budowlanych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu i zewnętrznej platformy schodowej oraz zabudowy wiatrołapu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,3) świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji dźwigu osobowego, zewnętrznej platformy schodowej oraz zabudowy wiatrołapu wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych - w okresie gwarancji. 4. Przedmiotem zamówienia objęte jest także sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia.5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.6. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wszystkie dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się.7. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna odpowiadać przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514), rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2176), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 696), wymaganiom technicznym niezbędnym do wykonania w sposób prawidłowy robót budowlanych w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności do zapewnienia odpowiedniego ich zabezpieczenia, nadzoru terenu robót w trakcie prowadzenia robót, utrzymywanie placu robót w należytym porządku.9. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Należy się liczyć z koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy.10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia uszkodzeń budynku lub budynków przyległych wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót.11. Niniejszym zamówieniem objęte są również roboty towarzyszące: np. związane z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, sprzątaniem wraz z myciem okien po zakończonych robotach, pomiarami (w tym elektrycznymi), rozruchami mechanicznymi i technologicznymi, przeszkolenie pracowników Zamawiającego, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, wywiezieniem materiałów porozbiórkowych i innych odpadów wraz z ich utylizacją, koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, itp. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia (wody, energii).12. Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót.13. Wszelkie roboty, prace towarzyszące, prace porządkowe, czynności, materiały, rozwiązania, itp. nieopisane lub niewymienione w SWZ wraz z załącznikami, a konieczne do wykonania z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy SWZ wraz z załącznikami i ewentualnej wizji lokalnej. Roboty takie muszą być ujęte w cenie oferty.14. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SWZ, obowiązującymi przepisami prawa w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.15. Jeśli gdziekolwiek w SWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, zostały wskazane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, to należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż rozwiązania równoważne zagwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią spełnienie w równoważnym stopniu wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ). Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych w opisie przedmiotu zamówienia normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych lub systemach referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp.16. Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji równoważnych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie w równoważnym stopniu wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie, jakie normy lub inne systemy odniesienia, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, zostały zamienione i podać jakie w ich miejsce proponuje rozwiązania równoważne. Zamawiający nie odrzuci oferty Wykonawcy tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, usługi lub dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi lub systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (art. 101 ust. 5 Pzp). Zamawiający może w tej sytuacji skorzystać z uprawnienia określonego w art. 107 ust. 2 Pzp.17. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XVI SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 14 projektu umowy - załącznik nr 4 do SWZ.18. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynikato z odrębnych przepisówZamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowejNa potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się, przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 PLN.4) Zdolności technicznej lub zawodoweja) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub budowie (obejmujących prace demontażu i montażu dźwigu), zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN brutto każda.Przez określenia: „budowa”, „przebudowa”, „remont” należy rozumieć definicje określone w art. 3 odpowiednio pkt 6, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane.b) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zespołem co najmniej 2 osób, w skład którego wchodzą:- kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,- kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,UWAGA: W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.2. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII pkt 3 SWZ.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 Pzp warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1 ppkt 3) i ppkt 4 lit. b) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci wszyscy Wykonawcy wspólnie, a warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1 ppkt 4) lit. a) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Niniejsze postanowienia stosuje się analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp.4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach