Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy leku SEKUKINUMAB stosowanego w ramach Programów Lekowych dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 557 528 , fax. 58 5557528, 58 5511426
 • Data zamieszczenia: 2018-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Grunwaldzka 1-3
  81-759 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 585 557 528, fax. 58 5557528, 58 5511426
  REGON: 192587795
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzr.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy leku SEKUKINUMAB stosowanego w ramach Programów Lekowych dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy leku SEKUKINUMAB (roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu lub ampułkostrzykawce) stosowanego w ramach Programów Lekowych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dawka: 150 mg/1 ml, jednostka miary: op. (x 2 w opakowaniu), ilość: 270 op.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, na które składa ofertę
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony FORMULARZ OFERTY – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY (wielkość czcionki minimum 10) - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo dla osoby, która nie składa osobiście oferty w swoim imieniu lub której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (określonych w Rozdziale VI.1.5) SIWZ). Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; wraz z dokumentem (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia) uzasadniającym uprawnienie mocodawcy do reprezentowania Wykonawcy, o ile uprawnienie to nie wynika z dokumentów określonych w Rozdziale VI.1.5) SIWZ (odpisu z właściwego rejestru), treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony; 4) Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony; 5) Dokumenty udowadniające Zamawiającemu, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, do wykorzystania wzór – Załącznik nr 6 do SIWZ; 6) Oświadczenie że podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w postępowaniu nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 7) Oświadczenie, że podwykonawca niebędący podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w postępowaniu nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach