Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych ZP24/A/14/2020

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, Lęborska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 228 500, , fax. 59 822 39 90
 • Data zamieszczenia: 2020-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
  Lęborska 13
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 598 228 500, , fax. 59 822 39 90
  REGON: 22079963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bytow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych ZP24/A/14/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę produktów leczniczych, zwanych dalej również asortymentem dla potrzeb oddziałów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., zamawianych przez Aptekę szpitalną w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa asortymentu będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych na koszt i ryzyko Wykonawcy do Apteki szpitalnej w terminie 1 dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia. Dostawy będą realizowane w terminie 12 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2017.2211ze zm.), zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na terenie RP lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych, w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE (dotyczy produktów leczniczych). W przypadku zaoferowania produktów leczniczych posiadających w swoim składzie substancje odurzające, psychotropowe lub prekursory, Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia pozwolenie na obrót substancjami odurzającymi i psychotropowymi, wydawane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz.U.2018.1030).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach