Przetargi.pl
Dostawa podłoży, testów i odczynników bakteriologicznych

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 6460264 , fax. 55 6460235
 • Data zamieszczenia: 2020-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 105/106
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 55 6460264, fax. 55 6460235
  REGON: 22041530500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa podłoży, testów i odczynników bakteriologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży, testów i odczynników bakteriologicznych w podziale na 6 pakietów, dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami i informacjami w nim zawartymi. 3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby medyczne były znakowe znakiem CE i posiadały dokumenty dopuszczające do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi przepisami - dla wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j Dz.U. 2020 poz. 186.) 4. Dostawy będą dostarczane sukcesywnie na podstawie zamówień zamawiającego. 5. Miejscem dostarczenia produktów objętych zamówieniem jest magazyn pracowni bakteriologicznej Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku. 4. Dostawy będą dostarczane sukcesywnie na podstawie zamówień zamawiającego. 5. Miejscem dostarczenia produktów objętych zamówieniem jest magazyn pracowni bakteriologicznej Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytkowania na terenie Polski i UE - certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub oświadczenie z uzasadnieniem, że dany przedmiot nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Firmowe materiały informacyjne/katalogi/broszury (w języku polskim) potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach