Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy gazów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Szpitalna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 406 800 , fax. 438 406 801
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
  Szpitalna 16
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438 406 800, fax. 438 406 801
  REGON: 31014300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy gazów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazów medycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem określonym w załączniku nr 1 do Zapytania – Formularzu oferty. 2. Wykonawca będzie dostarczał ciekły tlen medyczny do zbiornika stanowiącego jego własność posadowionego na terenie SPZOZ, oraz pozostałe gazy w butlach, będących przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy nr 8/ZP/2020 z dnia 3 marca 2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach