Przetargi.pl
Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Szpitalna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 406 800 , fax. 438 406 801
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
  Szpitalna 16
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438 406 800, fax. 438 406 801
  REGON: 31014300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach SPZOZ w Wieluniu, przy użyciu własnego personelu, własnych środków myjących i dezynfekcyjnych. Szczegółowy opis sposobu realizacji usługi oraz zakres obowiązków Wykonawcy przedstawia załącznik nr 1 do Zapytania – SOPZ wraz z załącznikami 2.Wykaz pomieszczeń dla których należy wyliczyć cenę usługi w ujęciu miesięcznym zawiera załącznik numer 1 do Zapytania (SOPZ) wraz z dalszymi załącznikami. Przy wyliczaniu ceny usługi należy uwzględnić wszelkie zasady i obowiązujące przepisy dotyczące reżimów sanitarno-higienicznych wymaganych dla danych typów pomieszczeń – powierzchni, kontrolowane przez służby do tego uprawnione (np. SANEPID) z uwzględnieniem określonego przez Zamawiającego zakresu prac do wykonania. 3.Koszty zużytych mediów niezbędnych do realizacji usługi jak: woda, ścieki, utylizacja odpadów, energia elektryczna, korzystanie z wind, szatni oraz zaplecza technicznego dla personelu sprzątającego pozostają po stronie Zamawiającego. Nie należy ich wliczać do ceny usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną