Przetargi.pl
sukcesywne dostawy artykułów spożywczych , warzyw i owoców do kuchni Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 Kota Filemona w Warszawie

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 "Kota Filemona" ogłasza przetarg

 • Adres: 01-915 Warszawa, ul. Wergiliusza 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 663 60 69 , fax. 22 663 60 69
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 "Kota Filemona"
  ul. Wergiliusza 7 7
  01-915 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 663 60 69, fax. 22 663 60 69
  REGON: 01252538300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkolenr341.szkolnastrona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywne dostawy artykułów spożywczych , warzyw i owoców do kuchni Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 Kota Filemona w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup , dostawa oraz rozładunek artykułów spożywczych , warzyw i owoców do kucnhi Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 Kota Filemona w Warszawie 2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SIWZ-Wykaz artykułów 3.przedmiot zamówienia został podzielony na IX Części , obejmujących grupy produktów: a) część I - mięso i produkty mięsne b) część II - różne artykuły żywnościowe c) część III - produkty mleczne d) część IV - warzywa i owoce świeże e) część V - pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie f) część VI - warzywa i owoce mrożone g) część VII - ryby przetworzone i konserwowe h) część VIII - jaja i) część IX - woda 4. przedmiot zamówienia został określony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedszkolenr341.szkolnastrona.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach