Przetargi.pl
Na dostawę materiałów medycznych oraz materiałów laboratoryjnych określonych w 8 pakietach.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Adres: 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 43 12 312
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Płocka 26 26
  01-138 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 43 12 312
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igichp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na dostawę materiałów medycznych oraz materiałów laboratoryjnych określonych w 8 pakietach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych oraz materiałów laboratoryjnych określonych w 8 pakietach: - Pakiet nr 1: Zestawy do drenażu PCV; - Pakiet nr 2: Maski chirurgiczne i osłony głowy; - Pakiet nr 3: Akcesoria do aparatury Dräger; - Pakiet nr 4: Zestawy grawitacyjne do podawania diet dojelitowych; - Pakiet nr 5: Rękawice diagnostyczne; - Pakiet nr 6: Rękawice chirurgiczne; - Pakiet nr 7: Strzygarki chirurgiczne i ostrza; - Pakiet nr 8: Sprzęt laboratoryjny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331412404
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igichp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach