Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (034) 378 53 00, 378 53 01 , fax. (034) 378 53 32
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Sabinowska 62/64
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, fax. (034) 378 53 32
  REGON: 15012365700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielna państwowa jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów nabiałowych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw w następującym asortymencie i ilościach: Lp./Asortyment/Waga/J.m./Ilość 1 Jogurt - zboża 8% 200g szt. 600; 2 Jogurt owocowy 150g szt. 7000; 3 Jogurt naturalny 180g szt. 500; 4 Jogurt naturalny 400g szt. 300; 5 Jogurt polski do picia 250g szt. 1500; 6 Jogurt owocowy probiotyczny 195g szt. 1000; 7 Margaryna twarda (mleczna) 250g szt. 1800; 8 Masło ekstra (kostka) 200g szt. 15000; 9 Masło jednorazowe 10g szt. 3000; 10 Mleko 2% 1000ml l 6000; 11 Mleko zagęszczone niesłodzone 200g szt. 1000; 12 Mleko UHT 2% 500ml szt. 600; 13 Ser biały twarogowy półtusty- kostka - kg 1000; 14 Serek topiony - krążki 25g szt. 8000; 15 Serek topiony – plastry 130g szt. 2000; 16 Ser typu feta 270g szt. 60; 17 Ser mozarella kulki 150g szt. 50; 18 Ser mozarella - kulka 125g szt. 60; 19 Ser mozarella tarty - kg 300; 20 Ser Camembert 180g szt. 300; 21 Ser Brie 200g szt. 500; 22 Ser typu włoskiego 220g szt. 750; 23 Camembert - różne smaki 120g szt. 500; 24 Ser wędzony - Rolada – w plastrach - kg 600; 25 Ser żółty Edamski-w plastrach - kg 700; 26 Ser żółty Gouda -plastrach - kg 700; 27 Ser Królewski - plastry - kg 500; 28 Ser żółty Podlaski - kg 600; 29 Ser Mazdamer w plastrach - kg 300; 30 Ser żółty Salami- w plastrach - kg 500; 31 Serek twarogowy, naturalny Bieluch lub równoważny* 150g szt. 2500; 32 Serek fromage (różne smaki) 80g szt. 1000; 33 Serek homogenizowany (różne smaki) 150g szt. 6000; 34 Serek topiony 50g szt. 12000; 35 Serek Tatare lub równoważny* 150g szt. 1000; 36 Serek Tatare Mini Mix lub równoważny* 20g szt. 3600; 37 Serek Capresi plastry 150g szt. 1000; 38 Serek kremowy z warzywami 125g szt. 3000; 39 Śmietana 18% 1000ml l 700; 40 Śmietana 30% 1000ml l 800; 41 Śmietanka do kawy (1opak x 10szt.) 100g opak. 600; 42 Serek twarogowy ziarnisty ( granulowany) 200g szt. 3500; 43 Deser z bitą śmietaną (z koroną) różne smaki 8% 175g szt. 2000; 44 Deser mleczny z czekoladą 150g szt. 2500; 45 Jogurt kremowy z dodatkami 122g szt. 3000; 46 Deser mleczo-ryżowy (ryż na mleku) 200g szt. 2000; *Równoważne- skład, smak, waga jednostki opakowania 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w w/w załączniku. 4. Wymienione w powyższej tabeli ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zaistnienia sytuacji, których Zamawiająca nie mogła wcześniej przewidzieć. 5. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do stołówki na terenie Zamawiającej tj. Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64. 6. Wymagany termin płatności – 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego dokumentem WZ i doręczenia faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każdą zrealizowaną dostawę. 7. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% dla poz. 1 – jogurt – zboża, poz. 43 – deser z bitą śmietaną (z koroną), poz. 44 – deser mleczny z czekoladą oraz poz.46 – deser mleczno-ryżowy (ryż na mleku) oraz 5% dla pozostałego asortymentu, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. 2017 poz. 1221). 8. Oferowany do sprzedaży towar winien być świeży i w pierwszym gatunku. 9. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000. Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli w dniu otwarcia ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającą w SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ . 6. Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą). 7. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej ze wskazanych wyżej form zostanie odrzucona. 8. Zamawiająca zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiająca zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiająca niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiająca zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawca traci wadium, gdy: 1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy (wezwanie do uzupełnienia dokumentów), nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25. ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiająca nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Zamawiająca dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczeń oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia lub nie spełnia w zakresie postawionych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY (Wzór stanowi Załącznik nr 0 do SIWZ) 2. Upoważnienie osób podpisujących ofertę jeżeli nie wynika z dołączonych do oferty dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy (jeżeli dotyczy) 3. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony przed upływem terminu składania ofert. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert (Oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz lub kopia w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza) 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającą na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Wzór zostanie zamieszczony wraz z informacjami z otwarcia ofert, o których mowa w pkt. 14.31. oraz 14.32. SIWZ, na stronie internetowej www.cspsp.pl)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach