Przetargi.pl
Rekonstrukcja klatek schodowych budynków przy ul. Chemicznej 3, ul. Chemicznej 5 i ul. Wolskiego 2 w Katowicach.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 000515780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rekonstrukcja klatek schodowych budynków przy ul. Chemicznej 3, ul. Chemicznej 5 i ul. Wolskiego 2 w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie podzielone jest na 3 części: 1) Część 1 – Rekonstrukcja klatki schodowej przy ul. Chemicznej 3 w Katowicach. Roboty będą polegać na: a) malowaniu farbą emulsyjną i olejną tynków, malowaniu elementów metalowych, b) wymianie drzwi do piwnicy,na strychu i pustostanach, wymianie drzwi wejściowych c) wymianie okien w klatce schodowej, d) malowaniu stolarki drzwiowej, e) malowaniu balustrad na schodach, f) wykonaniu obudowy z płyt g-k na suficie i ścianach, g) wykonaniu szachtów do instalacji teletechnicznych, h) wymianie wewnętrznej linii zasilającej, i) wymianie tablicy głównej, tablic piętrowych i wyłącznika p.poż., j) wymianie instalacji administracyjnej z tablicą, k) wymianie opraw na LED z czujnikiem ruchu, l) czyszczeniu i impregnacja posadzek z lastriko, m) montażu domofonu, n) częściowym zamurowanie otworów okiennych, o) naprawie schodów wejściowych do klatki, p) ułożeniu posadzek z PCV i płytek ceramicznych. 2) Część 2 – Rekonstrukcja klatki schodowej przy ul. Chemicznej 5 w Katowicach. Roboty będą polegać na: a) malowaniu farbą emulsyjną i olejną tynków, malowaniu elementów metalowych, b) wymianie drzwi do piwnicy,na strychu i pustostanach, wymianie drzwi wejściowych c) wymianie okien w klatce schodowej, d) malowaniu stolarki drzwiowej, e) malowanie balustrad na schodach, f) wykonaniu obudowy z płyt g-k na suficie i ścianach, g) wykonaniu szachtów do instalacji teletechnicznych, h) wymianie wewnętrznej linii zasilającej, i) wymianie tablicy głównej, tablic piętrowych i wyłącznika p.poż., j) wymianie instalacji administracyjnej z tablicą, k) wymianie opraw na LED z czujnikiem ruchu. l) czyszczeniu i impregnacja posadzek z lastriko. m) montażu domofonu. n) częściowym zamurowanie otworów okiennych. o) naprawie schodów wejściowych do klatki. p) ułożeniu posadzek z PCV i płytek ceramicznych. 3) Część 3 – Rekonstrukcja klatki schodowej przy ul. Wolskiego 2 w Katowicach. Roboty będą polegać na: a) renowacji i czyszczeniu biegów schodowy, b) wymianie stopnic i poręczy, c) malowaniu tralek, d) naprawie tynków i malowaniu ( wraz z pasami lamperii), e) wykonaniu instalacji domofonowej, f) remoncie instalacji elektrycznej, g) wymianie drzwi wejściowych, h) remoncie schodów wejściowych, i) malowaniu tynków przyziemia. 2. Zamawiający dla każdej części zamówienia wymaga aby osoby wykonujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie były przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2018, poz. 108). Wymóg ten dotyczy pracowników fizycznych, którzy wykonują roboty budowlane opisane w przedmiarze robót w szczególności związane z: Dla części 1 i 2 - wymianą opraw, osprzętu, malowaniu tynków i elementów metalowych, wymianą drzwi wejściowych i okien, malowaniu stolarki drzwiowej, czyszczeniu i impregnacji posadzek z lastriko, wykonaniu szachtów do instalacji teletechnicznych, wymianą wewnętrznej linii zasilającej. Dla części 3 – renowacją i czyszczeniem biegów schodowy, wymianą stopnic i poręczy, malowaniu tralek, naprawą tynków i malowaniu ( wraz z pasami lamperii), wykonaniem instalacji domofonowej, remontem instalacji elektrycznej, wymianą drzwi wejściowych, remontem schodów wejściowych, malowaniem tynków przyziemia. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy odpowiednio dla każdej części (Załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Jeżeli STWIOR lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 4. Tam, gdzie w STWIOR lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia odpowiednio dla każdej części osobno określają: Wzory umów – Załącznik nr 4 do SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Załącznik nr 5 do SIWZ oraz przedmiary robót - Załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem zamieszczonym w formacie PDF a przedmiarem w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiaru robót zamieszczonego w formacie PDF
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach