Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów biurowych

Powiat Wąbrzeski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6882745, 6882450 do 57 , fax. 056 6882759
 • Data zamieszczenia: 2016-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wąbrzeski
  ul. Wolności 44 44
  87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6882745, 6882450 do 57, fax. 056 6882759
  REGON: 87111877300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówinia opisany jest w SIWZ. 3.Wykaz zamawianego asortymentu stanowi załącznik 1a i 1b do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zdeklarowana ilość dostaw towaru tygodniowo (od poniedziałku do piątku)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/typy-tresci/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach