Przetargi.pl
Sukcesywna dostwa mięsa, wędlin i drobiu dla NZOZ ZUK SA w podziale na pakiety.

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 39
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 074 8680397, 8680211 , fax. 074 8681663
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  ul. Zdrojowa 39 39
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel. 074 8680397, 8680211, fax. 074 8681663
  REGON: 00028833700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuk-sa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostwa mięsa, wędlin i drobiu dla NZOZ ZUK SA w podziale na pakiety.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostwa mięsa, wędlin i drobiu dla NZOZ ZUK SA w podziale na pakiety, pakiet 1- mięso, pakiet 2-drób, pakiet 3- wędliny o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206.000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy potwierdzą, że: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotowego zamówienia; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. formularz ofertowy (z wykorzystaniem wzoru) wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę do podpisania oferty, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych - (zał. nr 1 do SIWZ); 2. wypełnione i podpisane formularze cenowe ( z wykorzystaniem wzoru); 3. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu/ nie spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych (z wykorzystaniem wzoru); 4. oświadczenie, że aktualnie wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (z wykorzystaniem wzoru); 5. parafowany przez wykonawcę formularz postanowień umownych (z wykorzystaniem wzoru); 6. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7. aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres działalności, lub -jeśli dotyczy - decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzenia do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej określającą rodzaj i zakres działalności - dla asortymentu, którego wykonawca nie jest producentem dokumenty jw. - wystawione dla firmy będącej źródłem pozyskania produktu - 8. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (z wykorzystaniem wzoru) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy/a zostały/a wykonane należycie. W przypadku złożenia oferty na dwa lub więcej pakiety należy przedłożyć referencje dla każdego pakietu. 9. wykaz samochodów izotermicznych jakimi dysponuje wykonawca (z wykorzystaniem wzoru)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zuk-sa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach