Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego dla Gminy Rogowo na sezon grzewczy 2020/2021

Gmina Rogowo ogłasza przetarg

 • Adres: 88-420 Rogowo, ul. Kościelna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3024053 , fax. 52 3024275
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rogowo
  ul. Kościelna 8
  88-420 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3024053, fax. 52 3024275
  REGON: 92351216000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogowo.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego dla Gminy Rogowo na sezon grzewczy 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Postanowienia ogólne Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa realizacji we własnym zakresie i na własny koszt, dostaw przedmiotu umowy, do następujących lokalizacji Zamawiającego: a) 5 (pięciu) kotłowni na terenie miejscowości Rogowo, b) 6 (sześciu) świetlic wiejskich c) 2 (dwóch) Stacji Uzdatniania Wody; oraz d) hali widowiskowo – sportowej. 4.2 Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy węgiel sortyment orzech typ: 31,1 kl.25/10 lub równoważny ogółem 165,93 ton do: Lp. KOTŁOWNIE MIENIA KOMUNLANEGO Zapotrzebowanie WĘGIEL (ilość - tony) 1. kotłownia ul. Kolejowa 4 21,75 t 2. kotłownia ul. Kolejowa 19 4,00 t 3. kotłownia ul. Kolejowa 21 16,16 t 4. kotłownia ul. Bydgoska 9A (remiza OSP) 7,63 t 5. kotłownia ul. Maciaszczyka 9 32,39 t ŚWIETLICE WIEJSKIE 6. Budzisław 1 t 7. Ryszewo 1 t 8. Izdebno 1 t 9. Skórki 1 t 10. Gałęzewo 1 t 11. Lubcz 19,78 t STACJE UZDATNIA WODY 12. Rogowo 1,00 t 13. Ryszewo 1,00 t 14. HALA SPORTOWA - ROGOWO 49,32 t RAZEM: 158,03 +5% =165,93 t 2) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy miał M I typ: 32,1 kl. 25/12 lub równoważny ogółem 5,08 ton, w tym do: Lp. KOTŁOWNIA MIENIA KOMUNLANEGO Zapotrzebowanie MIAŁ (ilość - tony) 1. Kotłownia ul. Kl. Maciaszczyka 9 4,84 +5% = 5,08 t 3) Dostawa węgla i miału węglowego odbywać się będzie ze względów logistycznych samochodem samowyładowczym maksymalnie do 2,00 ton; 4) Zamawiający każdorazowo telefonicznie będzie uzgadniać z Wykonawcą dostawę węgla oraz miału węglowego do poszczególnych miejsc tj. kotłowni, świetlic wiejskich, stacji uzdatniania wody (hydroforni) i hali widowisko - sportowej; 5) Dostawa każdorazowo będzie odbywać się transportem Wykonawcy, maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych wynosi 48 godzin od momentu złożenia zamówienia telefonicznego lub e-mailowego przez Zamawiającego. Zamówienia mogą być składane w dni………… w godzinach:…………………………… pod numerem telefonów: ……………………………………………………………………………. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy: e mail:…………………………. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić złożenie zamówienia i przyjęcia go do realizacji w formie potwierdzenia wysłanego na adres poczty elektronicznej Zamawiającego e-mail: lesnictwo@rogowo.paluki.pl 6) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży opału spełniającego wymagania jakościowe określone w pkt 1 i pkt 2 niniejszego ustępu; 7) Zakup opału przez Zamawiającego w ilościach skorygowanych (według aktualnych potrzeb) dla korekty do 30% w stosunku do ilości wymienionych w niniejszym rozdziale powodujący zmianę wartości całego zamówienia nie stanowi podstawy żądania jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.rogowo.bip.net.pl 4.3. Podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia (art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie określa warunków udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach