Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa tektury szarej o symbolu 5EB oraz 3B dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-230 Lisewo, Drzonowo
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 675 89 28 , fax. 56 675 89 28
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
  Drzonowo 42
  86-230 Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 675 89 28, fax. 56 675 89 28
  REGON: 34052029400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zazdrzonowo.pl , www.bip.lisewo.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa tektury szarej o symbolu 5EB oraz 3B dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Sukcesywna dostawa: Tektury pięciowarstwowej 5EB0-0-EHE szarej w ilości ok. 70 000 m2 rocznie w formie formatki. Gramatura tektury: 766 g/m2 Skład: KTL 135/W 135/W 120/HP 140/KTL 135 Wytrzymałość ECT tektury: średnie 10.000 N/M Wilgotność – 8% Tolerancja gramatury – 3% Tolerancja parametrów – do 5% 2) Sukcesywna dostawa: Tektury trzywarstwowej 3B00-0-ESE szarej w ilości ok. 80 000 m2 rocznie w formie formatki. Gramatura tektury: 458 g/m2 Skład: KTL 135/SC 135/KTL 135 Wytrzymałość ECT tektury: 6.100 N/M Wilgotność – 8% Tolerancja gramatury – 3% Tolerancja parametrów – do 5% 3) Dalszy opis przedmiotu zamówienia - patrz Wzór umowy – Zał. Nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22993400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Cz. VII pkt 3 ppkt 1) specyfikacji składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Cz. VII pkt 5 ppkt 1) specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach