Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa tektury 3 - warstwowej, dwustronnie szarej, o fali C dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-230 Drzonowo, 42
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
  42
  86-230 Drzonowo, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 340520294
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zazdrzonowo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa tektury 3 - warstwowej, dwustronnie szarej, o fali C dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Sukcesywna dostawa: - Tektury 3-warstwowej, dwustronnie szarej, o fali C w ilości 100 000 m2 w formie formatki - W okresie 12 miesięcy planowane jest 12 dostaw- Gramatura tektury: 577 g/m2 (Tolerancja gramatury +/- 5 %)- Skład surowcowy tektury: KTL 170 /WELL 160/ TL 170- Wytrzymałość ECT tektury: 5963 N/m2 (Tolerancja ECT -10 %)- Wilgotność tektury: 6% - 8% - Tektura klejona klejem wzbogaconym dodatkiem preparatów - nanomiedzi (miedź wykazuje właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze) i nanosrebra (posiada jony srebra, które działają toksycznie na komórki bakterii, pleśni i grzybów), które nadają właściwości biobójczych produkowanej tektury.2) Tekturę należy każdorazowo / sukcesywnie dostarczać do Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie, Drzonowo 42, 86-230 Lisewo. 3) Dodatkowe postanowienia dotyczące wykonania / realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we Wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22993400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:1) Zdolności technicznej lub zawodowej - wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonania lub wykonywania w ramach 1 umowy / 1 kontraktu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie sukcesywnych dostaw* tektury co najmniej 3 - warstwowej, dwustronnie szarej,w łącznej ilości co najmniej 50 000 m2,*poprzez wykonanie lub wykonywanie sukcesywnych dostaw zamawiający rozumie wykonanie w ramach jednej umowy / kontraktu co najmniej 6 dostaw.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach