Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.

Urząd Miasta Nieszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 87-730 Nieszawa, ul. 3 Maja
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 838 126 , fax. 542 838 122
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Nieszawa
  ul. 3 Maja 2
  87-730 Nieszawa, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 838 126, fax. 542 838 122
  REGON: 53009200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXII/545/17 z dnia 29 maja 2017 r., z uwzględnieniem przepisów uchwały Nr XVIII-95/20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa, uchwały Nr XVIII-96/20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) będzie posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.); b) w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia posiada aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach