Przetargi.pl
DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BYDGOSKIM”

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, Konarskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525 835 422 , fax. 525 835 452
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 835 422, fax. 525 835 452
  REGON: 09235621900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.bydgoski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BYDGOSKIM”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa lub dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, nieużywanych i wolnych od wad prawnych i fizycznych narzędzi i urządzeń diagnostycznych do pracowni mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Maczka w Koronowie w asortymencie i parametrach określonych w Specyfikacjach techniczno-użytkowych stanowiących załącznik do SIWZ. 2) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa lub dostawa wraz z montażem następujących urządzeń i narzędzi: Część 1 1) Tester diagnostyczny + Navigator – 1 SZT. 2) Endoskop/Wideoskop - kamera inspekcyjna, obracana – 1 SZT. Część 2 1) Płyta wstępnej zbieżności – 1 SZT. 2) Urządzenie bezprzewodowe do kontroli geometrii samochodów osobowych w technologii 3D – 1 SZT. Część 3 1) Wózek narzędziowy – 3 SZT. 2) Klucz pneumatyczny – 1 SZT. 3) Urządzenie do pomiarów elektrycznych Urządzenie do wykrywania, pomiarów i testów – 1 SZT. Część 4 1) Analizator spalin do silników benzynowych – 1 SZT. 2) Analizator (dymomierz) do silników diesel – 1 SZT. Część 5 - Urządzenie do obsługi klimatyzacji z drukarką – 1 SZT. 3) Wykonawca dostarczy i jeśli tego wymaga specyfika urządzenia zamontuje przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. St. Maczka w Koronowie ul. Dworcowa 53 , 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie (Użytkownik). 4) Wszelkie roboty budowlane konieczne do montażu urządzeń leżą po stronie Zamawiającego. Wybrany w zakresie Części 2 Wykonawca, dostarczy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, wymiary urządzenia niezbędne do przygotowania miejsca montażu (rysunki) oraz ramę fundamentową. 5) Przedmiot zamówienia w zakresie Części 2 pozycja 2, obejmuje również przeprowadzenie szkolenia pracowników Użytkownika. 6) Wykonawca dostarczy dokumenty (np. instrukcję obsługi) sporządzone w języku polskim, które będą w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd przekazywały informacje, wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z dostarczanego urządzenia, a także wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, właściwy dokument gwarancyjny (np. książkę gwarancyjną, książkę serwisową) w języku polskim 7) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia: a) był fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, b) był wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru normami i przepisami, c) posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa – jeśli dotyczy, d) posiadał wpis we właściwym dokumencie gwarancyjnym, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego by bieg okresu gwarancyjnego rozpoczął się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo- odbiorczego – jeśli dotyczy. 8) Warunki eksploatacji przedmiotu zamówienia: Urządzenia, z uwagi na swoje przeznaczenie będą użytkowane w celu nauki zawodu przez uczniów ZSZ w Koronowie. 9) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „Specyfikacja techniczno- użytkowa oferowanego urządzenia/narzędzia”(dalej STU) stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia i musi być dołączony do Oferty. W przypadku jego braku, Zamawiający ofertę odrzuci w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 10) Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; d) Wykonawca poda numery telefonów kontaktowych i adres e-mail do innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11) Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu: a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów gwarancyjnych (np. kart gwarancyjnych) w języku polskim wraz z informacją o okresie obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, by bieg okresu gwarancyjnego rozpoczął się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo- odbiorczego. b) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń i narzędzi na okres min. 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego, o ile w złożonej ofercie nie wskaże dłuższego okresu. c) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta urządzeń i/lub narzędzi, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego przedmiotu zamówienia. d) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, usterkach, a Wykonawca zobowiązuję się w terminie określonym w ppk. j) do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w zawartej umowie. e) Wszelkie koszty związane z naprawą przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji ponosi w całości Wykonawca. f) Opóźnienie w wykonaniu zamówienia lub obowiązków gwarancyjnych dłuższe niż 7 dni równoznaczne jest z nie zrealizowaniem dostawy albo z nie zrealizowaniem obowiązków wynikających z gwarancji i uprawnia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń. g) Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. h) Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny i dojazd serwisanta do siedziby Użytkownika lub jeśli Użytkownik wyrazi zgodę - bezpłatny odbiór uszkodzonego urządzenia przez kuriera. i) Serwisant w sytuacji określonej w punkcie h) zdiagnozuje usterkę oraz określi sposób i czas jej usunięcia. j) Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika. Przez czas reakcji serwisu rozumie się: dojazd serwisanta do ZSZ w Koronowie, czas na zdiagnozowanie usterki oraz określenie sposobu i czasu jej usunięcia lub odbiór urządzenia przez kuriera – nie dotyczy urządzeń zamontowanych trwale). Czas reakcji Wykonawca określi w ofercie. k) W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawą urządzenia, jego transportem od i do Zamawiającego oraz koszty ewentualnej wymiany sprzętu poniesie w całości Wykonawca. l) Ewentualne niezbędne naprawy gwarancyjne będą dokonywane przez upoważnionych specjalistów Wykonawcy. Wszystkie koszty naprawy obciążają Wykonawcę. m) W przypadku usterki, która będzie wymagała okresu naprawy dłuższego niż 4 tygodnie kalendarzowe liczone od zdiagnozowania usterki, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na okres realizacji naprawy o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony. n) Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach