Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. Powstańców
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 255 22 26 , fax. 32 255 22 26
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
  ul. Powstańców 31
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 255 22 26, fax. 32 255 22 26
  REGON: 11003820000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zwps.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych. Przedmiot zamówienia został podzielny na 4 Pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 2.1-2.4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Stosowne pełnomocnictwo(a) do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii wystawione przez osoby do tego upoważnione.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach