Przetargi.pl
Wykonanie termomodernizacji budynków w Zabrzu etap II (część 1-5

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, Pl. Warszawski
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3734810 , fax. 32 3734819
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Gospodarki Nieruchomościami
  Pl. Warszawski 10
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 3734810, fax. 32 3734819
  REGON: 24023535500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jgn.zabrze.magistrat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie termomodernizacji budynków w Zabrzu etap II (część 1-5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie termomodernizacji budynków w Zabrzu etap II (część 1-5). Część 1 – Termomodernizacja budynku użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Stalmacha 7 nr działki 1578/23 wraz z robotami towarzyszącymi. Część 2 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Zabrzu przy ul. Robotniczej 1 nr działki 1255/53 wraz z robotami towarzyszącymi. Część 3 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Zabrzu przy ul. Przy Bramie 8 nr działki 7234/705 wraz z robotami towarzyszącymi. Część 4 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Zabrzu przy ul. Pośpiecha 4 nr działki 4621/58 wraz z robotami towarzyszącymi. Część 5 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 98-100 nr działki 1704,52 wraz z robotami towarzyszącymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - część 1: 7 000,00 zł, - część 2: 6 500,00 zł, - część 3: 4 300,00 zł, - część 4: 8 100,00 zł, - część 5: 7 200,00 zł. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z wykonawców wspólnie składających ofertę. Wadium wnosi się przed upływem terminu (dnia i godziny) składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znajdować się na koncie zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Śląski Nr 41 1050 1230 1000 0023 5388 4865. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Dowód wniesienia wadium wykonawca złoży razem z ofertą lub w siedzibie zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, wykonawca składa oryginał wadium. Wniesienie wadium w formach określonych w punkcie 8.3 pkt. 2-5 musi umożliwić realizację uprawnień zamawiającego, tak samo jak wniesienie wadium w pieniądzu. Wykaz elementów, jakie musi zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe: 1) zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 5 Pzp i art. 25 ust 1 Pzp: A) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, B) wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, C) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, D) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, 3) wskazanie sumy gwarancyjnej, 4) wskazanie zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego, /Jednostka Gospodarki Nieruchomościami, plac Warszawski 10, 41 – 800 Zabrze/, 5) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela, 6) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana, 7)bank/towarzystwo ubezpieczeniowe oświadcza, iż żądanie wraz z oświadczeniem beneficjenta/ubezpieczonego dotyczącym wskazania okoliczności ustawowych zatrzymania wadium będą stanowić wystarczający dowód, że żądana suma jest należna na warunkach niniejszej gwarancji. Podmiot wystawiający gwarancję nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji poza wymienionymi powyżej. W przypadku przedłożenia gwarancji niezawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł wadium. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019, poz. 310 z późn. zm.)): 1. zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 5 Pzp., 2. wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia, 3. dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 4. kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany, 5. określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach