Przetargi.pl
Dowóz dzieci z terenu Gminy Ujsoły do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Gmina Ujsoły ogłasza przetarg

 • Adres: 34-371 Ujsoły, ul. Gminna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-33 8647350 , fax. 0-33 8647354
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ujsoły
  ul. Gminna 1
  34-371 Ujsoły, woj. śląskie
  tel. 0-33 8647350, fax. 0-33 8647354
  REGON: 55209900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujsoly.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci z terenu Gminy Ujsoły do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dowozu dzieci z terenu Gminy Ujsoły do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 2. Zamówienie podzielone zostało na 3 następujące części: 1) Część zamówienia nr 1 – „Przewóz dzieci do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Ujsołach w roku szkolnym 2020/2021”; 2) Część zamówienia nr 2 – „Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Soli Kiczorze w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”; 3) Część zamówienia nr 3 – „Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żywcu oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”. 3. W ramach części zamówienia nr 1, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przewozu dzieci do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Ujsołach w roku szkolnym 2020/2021, na trasach: Ujsoły – Złatna – Ujsoły oraz Ujsoły – Soblówka – Ujsoły. 4. W ramach części zamówienia nr 2, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przewozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Soli Kiczorze w roku szkolnym 2020/2021, na trasie Ujsoły – Sól Kiczora. 5. W ramach części zamówienia nr 3, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przewozu dzieci niepełnosprawnych do Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żywcu oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu w roku szkolnym 2020/2021, na trasie Ujsoły – Soblówka – Glinka – Złatna – Żywiec FPD – Żywiec SOSW – Żywiec ZSAiO. 6. Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy oraz załącznik nr 8 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – stosownie do danej części zamówienia. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności związanych z kierowaniem pojazdów, z wykorzystaniem których świadczony będzie dowóz dzieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60140000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla wszystkich części zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 5, na podstawie których wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 1a lub 1b lub 1c do SIWZ – w zależności od wybranej przez Wykonawcę części zamówienia. W razie składania oferty na obie części zamówienia, Wykonawca składa dwa odrębne formularze oferty, 2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw; 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 1) określenie celu gospodarczego; 2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia; 3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi; 4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach