Przetargi.pl
„SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 552 825 , fax. 856 552 825
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 8
  17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 856 552 825, fax. 856 552 825
  REGON: 50653482000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozsiemiatycze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH DLA SP ZOZ W SIEMIATYCZACH”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, zgodnie z opisem przedstawionym w załącznik nr 2 do SIWZ w podziale na 4 pakiety. – Formularze asortymentowo – ilościowo – cenowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametrów granicznych objętych dostawą wymienionych w ust. 1 zawierają formularz asortymentowo ilościowy wraz z opisem, stanowiący załączniki nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część oferty, a następnie integralną część umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy dostawy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Ilość Towaru określona w SIWZ, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania Umowy, została określona w sposób szacunkowy. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza bądź wzrosnąć i z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego żadne roszczenia, o ile Zamawiający nabędzie Towary o wartości nie niższej niż 60 % wartości umowy. 5. Zamawiający wymaga, aby asortyment oferowany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty spełniał warunki i posiadał niezbędne oznakowanie, certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium państwa członkowskiego, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186.) 6. Zamawiający wymaga, aby produkty oferowane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty, spełniały określone normy, posiadały aktualne karty charakterystyki oraz aktualne wpisy do Rejestru Środków chemicznych i Materiałów Medycznych dopuszczające do obrotu i używania na terytorium RP, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 944..). 7. Okres ważności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż 6 miesięcy od dnia odbioru dostawy Towarów, dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach, każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 8. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem asortymentowo ilościowo cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). 9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 – te pozycje zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. (dotyczy/nie dotyczy). 10. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 12. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy użytemu w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć załącznik - tabelę rozwiązań „równoważnych” wskazując konkretne / zindywidualizowane urządzenie/materiał/ sprzęt oferowane jako „równoważne”, z podaniem nazwy ich producenta/marki/modelu/roku produkcji oraz wskazać parametry w zakresie umożliwiającym stwierdzenie „równoważności”. Brak w złożonej ofercie Wykonawcy jednoznacznego, pisemnego oświadczenia o zaoferowaniu przez niego urządzenia/materiału/sprzętu „równoważnych” będzie stanowiło podstawę do przyjęcia przez Zamawiającego, że Wykonawca ten zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z użyciem tych opisanych w SIWZ (załączniki nr 1) referencyjnych urządzeń/materiałów/sprzętu. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Ciężar udowodnienia, że dane urządzenie/materiał/sprzęt są „równoważne” w stosunku do tych określonych/opisanych przez Zamawiającego w treści SIWZ, spoczywa na Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty w trybie przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykład treści oświadczenia - Zał. nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach