Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 679 38 80 , fax. 85 679 38 80 wew. 190
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
  ul. Komisji Edukacji Narodowej
  15-687 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 679 38 80, fax. 85 679 38 80 wew. 190
  REGON: 73531600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp12bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Z. Glogera w Białymstoku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, z podziałem na 7 części: Część Nr 1 – Mięso i przetwory mięsne, Część Nr 2 – Warzywa, owoce i jaja, Część Nr 3 – Nabiał i produkty mleczarskie, drożdże, Część Nr 4 – Mrożone owoce i warzywa Część Nr 5 – Różne artykuły spożywcze, Część Nr 6 – Pieczywo świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, Część Nr 7 – Ryby mrożone i przetworzone 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został wyszczególniony, co do rodzaju i ilości szacunkowych wskazanych w poszczególnych częściach od nr 1 do nr 7 stanowiących zał. nr 2 – 8 do SIWZ. Przewidywane ilości produktów w formularzach asortymentowo-cenowych zostały podane do celów obliczenia ceny ofertowej i określenia maksymalnego pułapu wartości zobowiązania wobec Wykonawcy w każdej części zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnej realizacji wartości zamówienia poprzez zmniejszenie ilości i asortymentu artykułów spożywczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenie wstępne, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ. 2.W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: a)zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy (wg zał. nr 9 do SIWZ), składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu, b)Złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 9 do SIWZ), c)Złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg zał. nr 12 do SIWZ), które określa w szczególności: •zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; •sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; •zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; •czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wg zał. nr 11 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.Oświadczenie o posiadaniu wdrożonego systemu HACCAP (wg załącznika nr 13 do SIWZ). 5.Zamawiający wymaga, aby każdy oferent złożył wraz z ofertą dokument potwierdzający jego wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( dot. ofert na części od 2 do 7), a oferent składający ofertę na część 1 musi złożyć dokument potwierdzający nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 6.Zamawiający wymaga, aby oferent składający ofertę na część nr 2 złożył wraz z ofertą dokument potwierdzający nadanie numeru rejestracyjnego z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki – Dz. U. z 2016 r. poz. 631 ze zm.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach