Przetargi.pl
„Przebudowa sieci wodociągowej w m. Brzozówka Gmina Bargłów Kościelny”

Urząd Gminy Bargłów Kościelny ogłasza przetarg

 • Adres: 16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 876 424 091 , fax. 876 424 562
 • Data zamieszczenia: 2020-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Bargłów Kościelny
  ul. Augustowska 47
  16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie
  tel. 876 424 091, fax. 876 424 562
  REGON: 53404900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: : http://www.barglow.dt.pl, http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Brzozówka Gmina Bargłów Kościelny”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej w m. Brzozówka Gmina Bargłów Kościelny. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy wodociągu dla potrzeb prawidłowej obsługi istniejących sieci gminnych Gminy Bargłów Kościelny w m. Brzozówka w zakresie doprowadzenia wody pitnej dla potrzeb mieszkańców. Inwestycja ma za zadanie usunięcie z pasa drogowego istniejącego wodociągu PVC ø 160, znajdującego się w pasie drogi nr 10286 B Górskie-Brzozówka-Komorniki dz. nr 126 we wsi Brzozówka z uwagi na jego dużą awaryjność i przeniesienie go poza pas drogowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót oraz odpowiedniego nadzoru technicznego i pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót. 5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że nie podlegają oni wykluczeniu z udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wstępne wykonawcy (na lub zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) – składają wszyscy wykonawcy - do oferty; 2) dokument, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 SIWZ składa każdy z wykonawców – na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej); 2. Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Kosztorys uproszczony.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach