Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa sprzętu wielorazowego i jednorazowego użytku do chirurgicznych zabiegów operacyjnych, znak zp/8/2018

Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 84100 Puck, ul. 1 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 673 09 12 , fax. 58 673 22 81
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. 1 Maja
  84100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 58 673 09 12, fax. 58 673 22 81
  REGON: 30822900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpuck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa sprzętu wielorazowego i jednorazowego użytku do chirurgicznych zabiegów operacyjnych, znak zp/8/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu wielorazowego i jednorazowego użytku do chirurgicznych zabiegów operacyjnych. Nazwy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załączniku nr 2 SIWZ – formularz cenowy. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 22 zakresy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Nie dopuszcza natomiast możliwości składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Przedstawienie oferty nieobejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33169000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania załącznik nr 3 do SIWZ. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. Wypełniony formularz asortymentowo - cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach