Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa rękawic laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 523 23 20 , fax. 58 523 31 10
 • Data zamieszczenia: 2018-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 8
  80309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 523 23 20, fax. 58 523 31 10
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa rękawic laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 18424300-0 rękawice jednorazowe). 2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest: sukcesywna dostawa rękawic laboratoryjnych zwanych dalej „rękawicami”, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1A do SIWZ. 4. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć dokonywanie etapami zamówień częściowych składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego drogą elektroniczną. 5. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania drogą elektroniczną zamówienia do Wykonawcy złożonego za pośrednictwem systemu zamówień wewnętrznych (tzw. sklep UG) przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 6. Za datę rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się pierwszy dzień roboczy* od dnia przesłania zamówienia do Wykonawcy, złożonego za pośrednictwem systemu zamówień wewnętrznych, przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. *Przez określenie „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego, podanych na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Dostawa rękawic: 1) odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, transportem i na koszt Wykonawcy, wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Zamówiona dostawa winna być zrealizowana w maksymalnie najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż określony w pkt 2 rozdziału IV, 2) miejscem dostawy rękawic będzie wskazana w zamówieniu siedziba jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego z terenu (Gdańska, Gdyni i Helu). W związku z tym przy wycenie oferty Wykonawca powinien wziąć pod uwagę strukturę organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 8. Rękawice będące przedmiotem zamówienia muszą: 1) spełniać co najmniej parametry (w tym np. normy, badania, kategorie) wyszczególnione przez Zamawiającego w formularzu przedmiotowo-cenowym - załącznik nr 1 A do SIWZ, odpowiednio do poszczególnych pozycji (Zamawiający zastrzega możliwość żądania odpowiednich dokumentów na etapie realizacji zamówienia), 2) być fabrycznie nowe, 3) posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz być opatrzone nazwą rękawic i producenta oraz datą produkcji lub datą przydatności do użycia, 4) posiadać aktualne certyfikaty CE lub Deklaracje Zgodności WE, na wszystkie pozycje rękawic z załącznika nr 1 A do SIWZ, 5) spełniać warunki określone w PN, PN-EN, 6) być dostarczane do Zamawiającego z okresem przydatności do użycia nie krótszym niż połowa okresu ich przydatności do użycia (opisanym na opakowaniu rękawic). 9. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonych rękawic, w przypadku: 1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonych rękawic a przedstawionych w ofercie, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) projektu umowy, 2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie ich w pełnym zakresie, 3) gdy termin przydatności do użycia będzie krótszy niż połowa okresu ich przydatności do użycia (opisanym na opakowaniu rękawic) z wyłączeniem pozycji 6 - załącznik nr 1 A do SIWZ. 10. W przypadkach określonych w pkt. 9 osoba wskazana w zamówieniu częściowym składanym drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 4, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania rękawic, a Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia rękawic zgodnych ze złożoną ofertą wolnych od wad. Jeżeli termin dostarczenia rękawic w tym przypadku przekroczy termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 2 projektu umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 projektu umowy. 11. Zamawiający informuje, że podane w załączniku nr 1 A do SIWZ ilości rękawic są ilościami przewidywanymi (szacunkowymi) nie wiążącymi dla Zamawiającego i mogą one ulec zmianie, co nie będzie stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość poszczególnych rękawic wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty z § 3 ust. 2 umowy. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia maksymalnie o 20% wartości brutto zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana w niniejszym punkcie rezygnacja (opcja) skutkować będzie zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy (wartości brutto zamówienia) o wartość niewykorzystanej części zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy. 13. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 7 do SIWZ wykaz projektów obecnie obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą wystąpić również nowe projekty. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż Wykonawca zapewni, iż oferowane rękawice spełniają normy nie gorsze od opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1A do SIWZ. Zamawiający uzna za równoważne takie normy, które będą sporządzone przez niezależny podmiot obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych powyżej normach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy w zakresie norm spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert. 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr A120-211-122/18/ZZ. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 6. Wadium dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców, kilku z nich lub wszystkich łącznie. 7. Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XV pkt 4 ppkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 9. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 1). 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach