Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa ogumienia letniego i zimowego dla pojazdów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-024 Katowice, ul. Powstańców
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6093140 , fax. 32 6093154
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
  ul. Powstańców 52
  40-024 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 6093140, fax. 32 6093154
  REGON: 27015111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wpr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa ogumienia letniego i zimowego dla pojazdów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ogumienia letniego i zimowego dla pojazdów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz asortyment określono: dla Zadania nr 1 – załącznik nr 2 do SIWZ, dla Zadania nr 2 – załącznik nr 3 do SIWZ Formularze asortymentowo-cenowe stanowią: dla Zadania nr 1 – załącznik nr 4 do SIWZ, dla Zadania 2 – załącznik nr 5 do SIWZ 3) Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z pojedynczymi zamówieniami wystawianymi każdorazowo przez upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34351100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. -Dokument, o którym mowa w pkt 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.1. odnośnie tego podmiotu. -W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt 5 oraz w pkt 6.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. -Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. -Oświadczenia, o których mowa w pkt 5 dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych składane są w oryginale. -Dokument, o którym mowa w pkt 6, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt 12 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. -Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. -W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą postępować z uwzględnieniem następujących zasad: -Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. -Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach