Przetargi.pl
„Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13

Gmina Knurów ogłasza przetarg

 • Adres: 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 392 308 , fax. 32 2351521, 3392292
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Knurów
  ul. dr. Floriana Ogana 5
  44-190 Knurów, woj. śląskie
  tel. 323 392 308, fax. 32 2351521, 3392292
  REGON: 27625758700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Do przedmiotu umowy należy sporządzenie: 1) Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku oraz zagospodarowania terenu; 2) Opinii mykologicznej konstrukcji drewnianej budynku mieszkalnego; 3) Dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu i z infrastrukturą techniczną obsługującą zabudowę - z niezbędnymi uzgodnieniami, oświadczeniami i zapewnieniem nadzoru autorskiego na czas trwania budowy obejmującą: a) Projekt budowlany dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę wraz z charakterystyką energetyczną budynku – 4 egzemplarze projektu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi uzgodnieniami + dodatkowe 2 kompletne egzemplarze do uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach; b) Projekt architektoniczno - budowlany - wykonawczy zawierający: Projekt zagospodarowania terenu uwzględniający: przebieg pełnej infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej (kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej), dojścia, dojazdy, place utwardzone oraz zieleń – 5 egzemplarzy dla budynku, wraz z bilansem terenu wyznaczonego dla obsługi budynku, zgodnie z propozycją wstępnego projektu podziału; Wstępny projekt podziału – 5 egzemplarzy; Inwentaryzacja zieleni oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji Starosty Powiatu Gliwickiego na wycinkę zieleni kolidującej z planowanym zakresem i zagrażającej istniejącej zabudowie – 5 egzemplarzy; Projekty dla poszczególnych branż – obejmujące część infrastruktury zewnętrznej (drogową – utwardzenie terenu, terenów zielonych, projekty branżowe zewnętrznych przyłączy: kanalizacji deszczowej z drenażem, kanalizacji sanitarnej, wody, gazu, telekomunikacji i przekładki istniejącej infrastruktury – np. słupy oświetleniowe na wjazdach, likwidacja napowietrznych przyłączy energetycznych oraz innych - w zależności od potrzeb przyjętego rozwiązania zagospodarowania terenu, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami) – 5 egzemplarzy; Projekt małej architektury w tym placyki gospodarcze i zakres związany z wyburzeniem istniejących obiektów gospodarczych lub ich adaptacją – 5 egzemplarzy; Projekt architektoniczno – budowlany, uwzględniający między innymi rozwiązania funkcjonalne poszczególnych mieszkań z lokalizacją węzłów instalacyjno - sanitarnych w lokalu oraz zmianą sposobu użytkowania strychów na pomieszczenia mieszkalne w razie takiej możliwości wraz z robotami towarzyszącymi: wymianą posadzek, likwidacją zawilgocenia ścian w piwnicy i części parteru z tynkiem renowacyjnym, budową pionów spalinowo – wentylacyjnych, częściowe tynkowanie ścian wraz z malowaniem wszystkich pomieszczeń i ułożeniem glazury w pomieszczeniach mokrych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z drenażem opaskowym budynku i izolacją pionową oraz poziomą budynku jak i likwidacją zawilgocenia ścian budynku itp. – 5 egzemplarzy; Projekt wewnętrznej instalacji gazowej (na cele bytowe i grzewcze) obejmującej wykonanie między innymi: wymianę istniejącego źródła ciepła – piece węglowe – na indywidualne piece gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania wraz z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; Projekt wewnętrznej instalacji co wraz z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; Projekt wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej ( woda, cwu, ks) wraz z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wyposażeniem budynku w urządzenia elektryczno - oświetleniowe z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; Projekt instalacji wewnętrznej wentylacji z odzyskiem ciepła wraz z robotami towarzyszącymi – 5 egzemplarzy; Projekty wewnętrznej instalacji specjalistycznej (teletechnicznej, domofon, telewizja kablowa, Azart, Internet itp. z możliwością łączenia instalacji) dla każdego mieszkania indywidualnie wraz z robotami towarzyszącymi - 5 egzemplarzy; c) Audyt energetyczny wskazujący osiągnięte efekty ekologiczne wraz z wymaganymi przez Zamawiającego danymi i zestawieniami dotyczących efektów osobno z termomodernizacji (remontu, przebudowy, wymiany itp.) i osobno z wymiany źródeł ciepła oraz zgodny z wytycznymi działania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, a w razie konieczności uzupełnienie w trakcie trwania procedury naboru i weryfikacyjnej wniosku.– 2 egzemplarze; d) Kosztorysy inwestorskie (dla poszczególnych branż i zakresów robót zewnętrznych i wewnętrznych) dla każdego zakresu i obiektu oddzielnie z wyodrębnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach działania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs, a w razie konieczności ich uzupełnienie w trakcie trwania procedury naboru i weryfikacyjnej wniosku;– po 2 egzemplarze; e) Przedmiary robót budowlanych (dla poszczególnych branż i zakresów robót zewnętrznych i wewnętrznych) dla każdego zakresu i obiektu oddzielnie – po 3 egzemplarze; f) Specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych (dla poszczególnych branż i zakresów robót zewnętrznych i wewnętrznych) dla każdego zakresu i obiektu oddzielnie – po 3 egzemplarzy; g) Wykonanie wizualizacji zabudowy – 3 wizualizacje. h) Wykonanie wyciągu z dokumentacji wraz z szczegółowym podziałem kosztów (podaniem pozycji kosztorysów) na koszty kwalifikowane i nie kwalifikowane w ramach i wg wytycznych działania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, a w razie konieczności ich uzupełnienie w trakcie trwania procedury naboru i weryfikacyjnej wniosku. i) Inne prace nie określone w umowie a wynikające z przepisów odrębnych, uzgodnień z instytucjami, organami, właścicielami sieci w tym m.in. wynikająca z z nich konieczność sporządzenia dodatkowego zakresu mapy do celów projektowych. 4) Część opisową i graficzną dokumentacji zapisaną w wersji elektronicznej z dołączeniem nagrania na nośniku elektronicznym. Pliki powinny zostać zapisane w następujących formatach: rysunki w formacie dwg lub dxf; tekst w formacie odt lub doc oraz całość w formacie pdf. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszego zamówienia do ewentualnej jednej bezpłatnej aktualizacji kosztorysów lub/i wyciągu z dokumentacji na wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takowego faktu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 pkt. 3) wzoru umowy. 4. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje: 1) stwierdzenie, w toku realizacji robót budowlanych, zgodności realizacji z dokumentacją projektową będącą przedmiotem niniejszego zamówienia, 2) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej, wymienionej w § 1 wzoru umowy, a zgłoszonych przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz naniesienie ich powykonawczo do projektu budowlanego, przy czym wszystkie rozwiązania zamienne winne być uzgodnione z Zamawiającym, 3) wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, a w razie konieczności sporządzanie rysunków roboczych i dokonania stosownych wpisów w Dzienniku Budowy, 4) udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji, 5) skorygowanie ewentualnych błędów i wad dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia 5. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Szczegółowe obowiązki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich do dokumentacji będącej przedmiotem umowy, a także do rysunków, szkiców, materiałów, grafik, zdjęć i innej dokumentacji, powstałych w związku z umową oraz wszelkich innych utworów w rozumieniu ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) powstałych w wykonaniu umowy i/lub w związku z wykonaniem umowy, zwanych dalej łącznie utworami, co nastąpi w stosunku do poszczególnych projektów, dokumentów, rysunków, szkiców, materiałów, grafik, zdjęć itp. z chwilą wydania poszczególnych egzemplarzy (nośników) tej dokumentacji i innych materiałów Zamawiającemu, nie później jednak niż w dacie uiszczenia Wykonawcy poszczególnych części wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji będącej przedmiotem umowy. Przeniesienie w/w majątkowych praw autorskich następuje na następujących polach eksploatacji: 1) zwielokrotnianie i utrwalanie dokumentacji przy użyciu wszelkich dostępnych technik (a w tym techniką kserograficzną, fotokopiowania, techniką elektroniczną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera); 2) w zakresie wystawiania w reklamach, broszurach, ofertach lub wystawianie w inny publiczny sposób, w tym w sieci Internet i w sieciach zamkniętych, a także publicznego udostępniania dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp oraz publikowania, udostępniania, w szczególności na potrzeby postępowania prowadzonego przez Zamawiającego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w zakresie Inwestycji, w tym prowadzonego na podstawie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych oraz wszelkich innych postępowań prowadzonych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie; 3) w zakresie wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności Zamawiającego lub podmiotów z nim powiązanych, a także przedmiotów jego własności, a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych; 4) wykorzystanie dokumentacji w budowie w części lub całości, w zależności od swobodnej decyzji Zamawiającego, bez ograniczenia co do ilości procesów budowlanych (inwestycji), w których w/w dokumentacje mogą być wykorzystane oraz bez ograniczenia co do miejsca i czasu wykorzystania utworów; 5) w zakresie swobodnego wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania, w tym rozporządzania, obciążania, zbywania, oddania do korzystania na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym najmu i użyczenia oryginału lub egzemplarzy dokumentacji na rzecz dowolnych podmiotów i w dowolnym czasie; 6) w zakresie modyfikowania dokumentacji w dowolnym zakresie, celu i czasie oraz w dowolny sposób, w tym wykonywanie opracowań także przez osobę trzecią na rzecz bądź na zlecenie Zamawiającego, wedle własnego uznania i dla własnych bądź cudzych potrzeb, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy; 7) w zakresie swobodnego używania, zezwalania na wykonywanie praw zależnych autorskich do dokumentacji bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy; 8) w zakresie tworzenia nowych wersji i adaptacji (w tym także tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany) i rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, w tym określanie nazw opracowań, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane; 9) w zakresie wnoszenia majątkowych praw autorskich do dokumentacji tytułem wkładu (aportu) przy obejmowaniu jakichkolwiek akcji bądź udziałów w jakimkolwiek podmiocie; 10) w zakresie zmian, uzupełnień, i korekt bez względu na cel i okoliczność tych czynności, w tym wykonywanie opracowań także przez osobę trzecią na rzecz bądź na zlecenie Zamawiającego, wedle własnego uznania i dla własnych bądź cudzych potrzeb; 11) sprzedaży, odpłatnego i nieodpłatnego zbycia na rzecz podmiotów trzecich praw do dokumentacji. 8. Szczegółowy zakres uprawnień Zamawiającego wynikający z przeniesienia praw autorskich, o których mowa w ust. 7 określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 36-cio miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 10. Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006. 6. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty. 2. Dokument z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby(osób) podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy(ów) np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo. 3. Dokumenty składane w celu wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X ust. 10 i 11 SIWZ). 4. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotu, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania. 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) - 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn.zm.) w zakresie określonym w rozdz. V ust. 4 pkt 2) lit. b) SIWZ. 6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP, żąda się od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz.VI ust. 3 pkt 1) SIWZ. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.knurow.pl w zakładce Zamówienia publiczne dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach