Przetargi.pl
Przebudowa kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, Zacisze Boczna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6181800, 6181815 , fax. 326 181 801
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie
  Zacisze Boczna 3
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6181800, 6181815, fax. 326 181 801
  REGON: 27107683000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.jaworzno.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa kotłowni węglowej polegająca na demontażu 2 szt kotłów węglowych, wykonaniu cokołu pod nowy kocioł, wykonaniu studni chłonnej, wymianie drzwi na drzwi p. poż., wymianie instalacji elektrycznej, montażu nowego kotła o mocy 175 kW z systemem podawania opału, spełniający wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, przebudowie instalacji c.o. i wod-kan w obrębie kotłowni, wykonaniu nowego nawiewu oraz pomalowanie pomieszczenia kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie przy ul. Kasztanowej 33, zgodnie z: 1.1. Projektem budowlany na przebudowę kotłowni węglowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w Jaworznie, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, 1.2.Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – przebudowa kotłowni węglowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w Jaworznie, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2. Zamawiający udostępnia informacyjnie przedmiar robót jako pomoc w sporządzeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. 2.1. Przedmiar robót na przebudowę kotłowni węglowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w Jaworznie, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca wniesie wadium w wysokości 2.700,00 PLN w jednej lub kilku następujących formach: 1.1. pieniądzu, 1.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.3. gwarancjach bankowych, 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 2. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi zostać uznane na rachunku bankowym zamawiającego przed terminem składania ofert, określonym w Dziale XV pkt 1 SIWZ. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. 4. W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniężna, do formularza ofertowego wykonawca załączy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokument ustanowiącego wadium, natomiast oryginał tego dokumentu składa odrębnie w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie przy ul. Zacisze – Boczna 3. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 5. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie, Bank Handlowy w Warszawie S.A. r-k nr 46 1030 1159 0000 0000 9200 1032. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 7 do SIWZ; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium; - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach