Przetargi.pl
sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic ochronnych

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 1293330000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic ochronnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic ochronnych. Wspólny Słownik Zamówień: 18100000-0. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca zgodnie z rozdz. 6 pkt 6.10 SIWZ załączy próbki dołączy do oferty po jednej sztuce asortymentu wg opisu przedmiotu zamówienia ujętego w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy) tj: - poz. nr 1 ubranie robocze, - poz. nr 3: kurtka zimowa wodoodporna na polarze - poz. nr 23: trzewiki robocze (ochronne) - poz. nr 24: półbuty (sandały ochronne męskie) - poz. nr 28: sandały zdrowotne damskie - poz. nr 28: sandały zdrowotne męskie Próbki ww. artykułów promocyjnych będą dostarczone w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością asortymentu został ujęty w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe. Wykonawca musi udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji min: 12 miesięcy licząc od dnia dostawy. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będzie uzależniony od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 do SIWZ ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości poszczególnych dostaw nie może przekroczyć maksymalnej wartości tej umowy. Ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen brutto częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być zatem niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy ustaloną, w sposób wskazany wyżej, ostateczną wartością umowy, a jej wartością maksymalną. Cena oferty musi zawierać koszty dostawy oraz transportu przedmiotu zamówienia do Magazynu 02 UAM przy ul. H. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Częściowe zamówienia będą realizowane w ciągu maksymalnie 14 dni licząc od momentu złożenia zamówienia częściowego na wniosek osoby uprawnionej przez Zamawiającego, składany za pomocą e-maila lub faxu. Termin realizacji zamówienia częściowego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Dostarczone materiały muszą spełniać wymagania techniczne, a w szczególności: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, b) muszą być fabrycznie nowe. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje wykazu - oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wielkość każdorazowej dostawy częściowej wynikać będzie tylko i wyłącznie z jednostronnych dyspozycji osób uprawnionych przez Zamawiającego, zgłoszonych za pomocą poczty elektronicznej (imienna skrzynka mailowa), lub pisma dostarczonego Wykonawcy w oryginale bądź wysłanego faksem przez osoby uprawnione. Osoby uprawnione do składania dyspozycji wymienione zostały w istotnych postanowieniach do umowy. Wyłącza się składanie zamówień w soboty i w niedziele.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 500.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór oferty na dostawyformularz ofertowy Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik. Formularz cenowy Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik oświadczenie o niewykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – oświadczenie to składa każdy z wykonawców. oświadczenie o podwykonawcach (jeśli dotyczy) dowód wniesienia wadium pełnomocnictwo: - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, - jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach