Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa odpowiednio dobranego polimeru (emulsji) do odwadniania osadu ściekowego stabilizowanego tlenowo w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Sławkach

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-314 Somonino, Sławki 1a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 684 12 26
 • Data zamieszczenia: 2015-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o.
  Sławki 1a 1a
  83-314 Somonino, woj. pomorskie
  tel. 58 684 12 26
  REGON: 22101875300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gpru.slawki.ibip.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa odpowiednio dobranego polimeru (emulsji) do odwadniania osadu ściekowego stabilizowanego tlenowo w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Sławkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odpowiednio dobranego polimeru formie emulsji do odwadniania osadu ściekowego stabilizowanego tlenowo w ilości do 14.000 kg w zależności od potrzeb Zamawiającego spełniającego następujące wymagania: - polimer w formie emulsji zużywany w prasie taśmowej do odwadniania osadów MONOBELT NP12CK, - zużycie polimeru nie większe niż 13kg na tonę suchej masy osadu. przy zapewnieniu suchej masy osadu co najmniej 16% po odwodnieniu potwierdzone przez laboratorium GPRU, - odciek z prasowania klarowny, - przy odwadnianiu brak pienienia odcieku z prasy, - polimer musi posiadać świadectwo jakości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest konieczność przeprowadzenia testów w skali technicznej. Wykonawca przystępując do przetargu musi dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt 30kg emulsji. Test ma na celu ocenę skuteczności działania poszczególnych środków. Wykonawcy przed przystąpieniem do testów w skali technicznej winni dokonać doboru 1 typu polimeru potrzebnego w procesie zagęszczania osadu uwzględniając rozwiązania technologiczne i rzeczywistą charakterystykę osadu Zamawiającego. W tym celu Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni próby osadu nadmiernego dla przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Testy zagęszczenia osadu w skali technicznej na oczyszczalni ścieków w Sławkach zostaną przeprowadzone w dniach od 15.06.2015r. do 10.07.2015r. W trakcie testów Zamawiający ustali: - zużycie emulsji w kg na 1 tonę suchej masy osadu, - % suchej masy osadu w nadawie i po zagęszczeniu. Testy prowadzone będą przy nadawie osadu wynoszącej 12 m3/godzinę, oraz nadawie emulsji wynoszącej 2,10 l/godzinę. Próba trwać będzie 2 godziny. Wyniki będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Badania przeprowadzone będą w laboratorium zakładowym znajdującym się na terenie oczyszczalni ścieków. Wykonawca zostanie poinformowany o dacie rozpoczęcia testu i może uczestniczyć w nim jako obserwator. Test zostanie zakończony podpisaniem protokołu zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego, którego wynik będzie podstawą do złożenia oferty przetargowej. Dostawa polimeru będzie odbywała się partiami w opakowaniach bezzwrotnych o pojemności 800 - 1200 kg netto po wcześniejszym uzyskaniu informacji od Zamawiającego. Minimalna ilość zamawianego polimeru wynosi 1 opakowanie. Wykonawca w ciągu 72 godzin od otrzymania informacji, zobowiązany będzie dostarczyć polimer do Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo - Usługowego Sp. z o.o. w Sławkach. Do każdej dostawy winno być dołączone świadectwo jakości produktu. Zamówienia za pośrednictwem faksu/telefonu składane będą w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30. Zapłata za otrzymany polimer będzie następowała przelewem po każdorazowej dostawie na podstawie wystawionej faktury w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 245420005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości 3.000 zł, słownie: trzy tysiące złotych. Wykonawca wnosi w pieniądzu i wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 61 8309 0000 0081 2523 2000 0010. Na przelewie należy umieścić adnotację : Wadium - dostawa polimeru. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego, a nie data wydania dyspozycji przelewu. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wspołczynnik suchej masy osadu s.m.o.
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gpru.slawki.ibip.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach