Przetargi.pl
DOSTAWA POLIMERÓW WSPOMAGAJACYCH PROCES ODWADNIENIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork,
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2722166 , fax. 55 2722166
 • Data zamieszczenia: 2012-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 55 2722166, fax. 55 2722166
  REGON: 19279275600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nogat.malbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA POLIMERÓW WSPOMAGAJACYCH PROCES ODWADNIENIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa polimerów wspomagających proces odwodnienia komunalnych osadów ściekowych, wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków w rocznej ilości ok. 1.000 Mg smo. Komunalny osad ściekowy stanowi ujednoliconą mieszaninę osadu wstępnego, osadu wtórnego (po złożach biologicznych) oraz osadu nadmiernego (po bioreaktorze osadu czynnego). Jest osadem zagęszczonym grawitacyjnie, nieustabilizowanym o średnim uwodnieniu 97,6 % ( 2,4 % suchej masy) Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dobór polimerów dla komunalnych osadów ściekowych, charakteryzujących się następującymi parametrami: Pożądane zużycie polimeru: 6,0 kg /Mg s.m Początkowa sucha masa osadu: 2,4 %smo Wymagana sucha masa osadu po odwodnieniu: większa lub równa 20,0 % smo Zawartość zawiesiny w odcieku: mniejsza lub równa 500 g / m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 245420005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie obowiązuje.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nogat.malbork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach