Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie na rok 2024.

Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-818 Olsztyn, Kłosowa 23A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie
  Kłosowa 23A
  10-818 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 000249930
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pm14.olsztyn.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie na rok 2024.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mięso i produkty mięsnePieczywo, świeże wyroby piekarskieMleko i produkty mleczarskie - nabiałProdukty spożywcze suche i inneWarzywa, owoceRyby, warzywa i owoce mrożoneJajaWoda pitna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-12-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach