Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla GOPS/DDP w Grodzisku Dolnym w 2023 r.

Gmina Grodzisko Dolne/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym ogłasza przetarg

 • Adres: 37-306 Grodzisko Dolne, ------
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 24 29 134 , fax. 17 24 29 134
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisko Dolne/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym
  ------
  37-306 Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 17 24 29 134, fax. 17 24 29 134
  REGON: 690010509
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gops.grodziskodolne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla GOPS/DDP w Grodzisku Dolnym w 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  terminowa dostawa mięsa świeżego, wędlin i drobiu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /Dziennego Domu Pomocy (DDP) w Grodzisku Dolnym transportem Wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7:30 do12:00 od poniedziałku do piątku dwa razy w tygodniuterminowa dostawy mrożonek (warzyw, owoców, ryb i innych produktów mrożonych) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /Dziennego Domu Pomocy (DDP) co najmniej 2 razy w miesiącu w godz. 7:30 – 12:00terminowe dostawy wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /Dziennego Domu Pomocy (DDP) transportem Wykonawcy i na jego kosztw godzinach od 7:30-8:00 od poniedziałku do piątku - codziennie,terminowe dostawy nabiału i przetworów mleczarskich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /Dziennego Domu Pomocy (DDP) transportem Wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7:30 do 12:00 od poniedziałku do piątku 1 raz w tygodniu,terminowe dostawy warzyw i owoców świeżychi przetworzonych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /Dziennego Domu Pomocy (DDP) transportem Wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7:30 do 12:00 od poniedziałku do piątku co najmniej dwa razy w tygodniuterminowe dostawy artykułów spożywczych (produkty przemiału ziarna, tłuszcze, ryby przetworzone i konserwowane, artykuły i przyprawy sypkie, owoce przetworzone, napoje itp.) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /Dziennego Domu Pomocy (DDP) transportem Wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7:30 . do 12:00. od poniedziałku do piątku 1 raz na 2 tygodnieterminowe dostawy jaj kurzych konsumpcyjnych świeżych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /Dziennego Domu Pomocy (DDP) transportem Wykonawcyi na jego koszt w godzinach od7:30 do 12:00 od poniedziałku do piątku średnio 4 razy w miesiącu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach