Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-220 Ruciane-Nida, Polna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874231128 , fax. brak faksu
 • Data zamieszczenia: 2023-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
  Polna
  12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874231128, fax. brak faksu
  REGON: 000124392
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsl.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa mięsa wieprzowego , i wyrobów z tych mięs,szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość) w Załączniku Nr 2a do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowiąwielkość minimalną. Zamawiający informuje, że tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znakówtowarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługidostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Za artykuły spożywczerównoważne Zamawiający uzna wyłącznie takie produkty, których skład, tj. zawartość poszczególnych składników, jest niegorszy niż skład produktów wskazanych z nazwy. W celu oceny równoważności Zamawiający dokona porównania składuproduktów zaoferowanych przez Wykonawcę ze składem produktów wskazanych z nazwy. Dostarczane artykuły spożywczepowinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie realizowana zgodnie zzapisami SWZ i załączników do SWZSukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa wyrobów piekarniczych, szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość)w Załączniku Nr 2b do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Dostarczaneartykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności iżywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzierealizowana zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZSukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa produktów mlecznych szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość)w Załączniku Nr 2c do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Dostarczaneartykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności iżywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzierealizowana zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZSukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa warzyw, owoców, szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość) wZałączniku Nr 2d do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Dostarczaneartykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności iżywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzierealizowana zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZSukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa ryb, lodów i mrożonek, szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość)w Załączniku Nr 2e do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Dostarczaneartykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności iżywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2131 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzierealizowana zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZ.Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa różnych artykułów spożywczych, szczegółowo opisanych(rodzaj i ilość) w Załączniku Nr 2f do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną.Zamawiający informuje, że tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych,patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przezkonkretnego Wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Za artykuły spożywcze równoważneZamawiający uzna wyłącznie takie produkty, których skład, tj. zawartość poszczególnych składników, jest nie gorszy niżskład produktów wskazanych z nazwy. W celu oceny równoważności Zamawiający dokona porównania składu produktówzaoferowanych przez Wykonawcę ze składem produktów wskazanych z nazwy. Dostarczane artykuły spożywcze powinnyspełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie realizowana zgodnie z zapisami SWZi załączników do SWZ.Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego dostawa jaj, szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość) wZałączniku Nr 2g do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Dostarczaneartykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności iżywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzierealizowana zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZSukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa mięsa drobiowego, wołowego i wyrobów z tych mięs,szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość) w Załączniku Nr 2h do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowiąwielkość minimalną. Zamawiający informuje, że tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znakówtowarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługidostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Za artykuły spożywczerównoważne Zamawiający uzna wyłącznie takie produkty, których skład, tj. zawartość poszczególnych składników, jest niegorszy niż skład produktów wskazanych z nazwy. W celu oceny równoważności Zamawiający dokona porównania składuproduktów zaoferowanych przez Wykonawcę ze składem produktów wskazanych z nazwy. Dostarczane artykuły spożywczepowinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie realizowana zgodnie zzapisami SWZ i załączników do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-21

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach