Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, Lisie Jamy, ul. Lwowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 632 21 75 , fax. 16 632 21 75
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach
  Lisie Jamy, ul. Lwowska 45
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 16 632 21 75, fax. 16 632 21 75
  REGON: 18046769800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp-lisiejamy.lubaczow.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna jednostki samorzadu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów z podziałem na zadania (części): Zadanie Nr I - Mięso i wędliny, mięso drobiowe; Zadanie Nr II – Ryby i mrożonki; Zadanie Nr III – Warzywa i owoce, ziemniaki; Zadanie Nr IV – Wyroby mleczarskie i nabiał, jaja; Zadanie Nr V – Pieczywo; Zadanie Nr VI – Pozostałe artykuły żywnościowe. Dostawy realizowane do stołówek: a) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisich Jamach, b) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodowie, c) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baszni Dolnej oraz na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Mokrzycy do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dąbrowie z siedzibą: Dąbrowa 72, 37-600 Lubaczów. Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostaną zawarte odrębnie przez każdą z wymienionych wyżej jednostek. Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy towaru na podstawie zamówienia dostosowanego do jego potrzeb, składanych przez upoważnioną osobę Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dostawy realizowane były z częstotliwością nie mniejszą, niż: Zadanie Nr I - Mięso i wędliny, mięso drobiowe – 3 razy w tygodniu; Zadanie Nr II – Ryby i mrożonki – 1 raz w tygodniu; Zadanie Nr III – Warzywa i owoce, ziemniaki – 2 razy w tygodniu; Zadanie Nr IV – Wyroby mleczarskie i nabiał, jaja – 2 razy w tygodniu; Zadanie Nr V – Pieczywo – codziennie; Zadanie Nr VI – Pozostałe artykuły żywnościowe – 1 raz w tygodniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że Zakład Wykonawcy jest zatwierdzony oraz wpisany do rejestru zakładów przez właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach