Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa im. Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie ogłasza przetarg

 • Adres: 36-245 Nozdrzec, Hłudno
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 398 570, , fax. 134 398 571
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie
  Hłudno 89
  36-245 Nozdrzec, woj. podkarpackie
  tel. 134 398 570, , fax. 134 398 571
  REGON: 37115403000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zshludno.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Bloku Żywieniowego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie na rok szkolny 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych z dostawą do siedziby Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, według podziału na części zwane dalej zadaniami. ZADANIE 1 - Artykuły spożywcze różne i produkty suszone różne, ZADANIE 2 - Mięso i przetwory mięsne,drób oraz wędliny, ZADANIE 3 - Warzywa, owoce świeże i podobne produkty oraz jaja, ZADANIE 4 - Produkty mleczarskie, ZADANIE 5 - Wyroby garmażeryjne (świeże), ZADANIE 6 - Pieczywo. Ilość i asortyment sprzedaży i dostawy w/w artykułów spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; art. mleczarskich; warzyw i owoców; jaj podana w załącznikach formularza ofertowego jest szacunkowa i może ulegać zmianom dostosowanym do bieżącego zapotrzebowania (zmiana liczby dożywianych uczniów w ciągu roku szkolnego). Szacunkowa wielkość dostaw oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku od nr 4 do formularza ofertowego. 3. Dostawa artykułów odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie, faksem, emailem na 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. W przypadku pieczywa dostawa ma nastąpić w określonym dniu do godz. 700, a jogurtów do godz. 1000. 4. Każdy artykuł żywieniowy, będący przedmiotem zamówienia publicznego musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie. 5. Wykonawca zapewnia, że dostarczane artykuły żywnościowe będą należytej jakości oraz że będą dostarczane w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach, nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego artykułu spożywczego. 6. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego oraz ich rozładunek będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 7. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości oraz niezgodności z wykazem asortymentowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do wyżej opisanego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach