Przetargi.pl
Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa – Etap II w zakresie drogi gminnej nr 103259 R Borowa – Rynek – Magazyny oraz dróg wewnętrznych nr 11, 12, 13 i 13a wraz z budową kanalizacji deszczowej w etapie 5a

Gmina Borowa ogłasza przetarg

 • Adres: 39-305 Borowa, Borowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-17 58 15 521 , fax. 0-17 58 15377
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borowa
  Borowa 223
  39-305 Borowa, woj. podkarpackie
  tel. 0-17 58 15 521, fax. 0-17 58 15377
  REGON: 69058188000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.borowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg w centrum wsi Borowa – Etap II w zakresie drogi gminnej nr 103259 R Borowa – Rynek – Magazyny oraz dróg wewnętrznych nr 11, 12, 13 i 13a wraz z budową kanalizacji deszczowej w etapie 5a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dróg w centrum wsi Borowa – Etap II w zakresie drogi gminnej nr 103259 R Borowa – Rynek – Magazyny oraz dróg wewnętrznych nr 11, 12, 13 i 13a wraz z budową kanalizacji deszczowej w etapie 5a. Zakres robót obejmuje wykonanie: Zadanie Nr 1 pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 103259 R Borowa – Rynek – Magazyny oraz dróg wewnętrznych Nr 11 i Nr 12 w miejscowości Borowa” w zakresie: a) droga Nr 103259 R Borowa – Rynek – Magazyny w km 0+366,5 – 1+484,0 obejmuje wykonanie kanalizacja deszczowej, robót przygotowawczych i ziemnych na drodze, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni, umocnienie skarp rowów, wykonanie chodników i zjazdów, wykonanie oznakowania, b) droga Nr 11 w km 0+000,0 – 0+320,0 obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych na drodze, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie zjazdów i chodników, roboty wykończeniowe i oznakowanie, c) droga Nr 12 w km 0+000,0 – 0+278,7 obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych na drodze, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie zjazdów i chodników, roboty wykończeniowe; Zadanie Nr 2 pn. „Przebudowa części dróg Nr 11 i Nr 12 oraz dróg Nr 13 i nr 13a wraz z budową kanalizacji deszczowej w etapie 5a” w zakresie: a) droga Nr 11 w km 0+320,0 – 0+433,6 obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych na drodze, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni, b) droga Nr 12 w km 0+278,7 – 0+297,0 obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych na drodze, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni, c) droga Nr 13 w km 0+000 – 0+064,6 obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych na drodze, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie chodników i zjazdów, d) droga nr 13a w km 0+000 – 0+083,9 obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych na drodze, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie chodników i zjazdów, e) budowa kanalizacji deszczowej w etapie 5a obejmuje wykonanie 8 studni żelbetowych DN1000, 5 wpustów ulicznych DN500 oraz rurociągów kanalizacyjnych o średnicy Ø 300 na długości 135 m i o średnicy Ø 200 na długości 10 m. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: Projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), Przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 zł), Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mielcu Oddział Borowa nr rachunku: 54 9183 1044 2002 2000 0231 0001 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: 271.3.2019”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiaru robót zawartego w Załączniku Nr 1 do SIWZ z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorysy ofertowe będą służył do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia robót zamiennych. Jest on również niezbędny do uaktualnienia zestawienia wniosku złożonego do Urzędu Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach