Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku II

Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, Szpitalna
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774067890
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku
  Szpitalna 14
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 774067890
  REGON: 53244846700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcm.prudnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku II. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem składa się z 14 niżej wymienionych części (pakietów): CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (1 pakiet zamówienia) – Kaniule BD; wg ZAŁĄCZNIKA NR 6. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (2 pakiet zamówienia) – Etykiety; wg ZAŁĄCZNIKA NR 7. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (3 pakiet zamówienia) – Wzierniki; wg ZAŁĄCZNIKA NR 8. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (4 pakiet zamówienia) – Rurka tracheotomijna KAN z mankietem; wg ZAŁĄCZNIKA NR 9. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (5 pakiet zamówienia) – Test do dezynfekcji termicznej Hydrim M2; wg ZAŁĄCZNIKA NR 10. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (6 pakiet zamówienia) – Ampułkostrzykawka – żel sterylny; wg ZAŁĄCZNIKA NR 11. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (7 pakiet zamówienia) – Anoskopy; wg ZAŁĄCZNIKA NR 12. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (8 pakiet zamówienia) – Igła do pobierania leków z filtrem; wg ZAŁĄCZNIKA NR 13. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (9 pakiet zamówienia) – Test uerazowy Helicobacter Pyroli; wg ZAŁĄCZNIKA NR 14. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (10 pakiet zamówienia) – Klipsy tytanowe; wg ZAŁĄCZNIKA NR 15. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (11 pakiet zamówienia) – Maska krtaniowa żelowa; wg ZAŁĄCZNIKA NR 16. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (12 pakiet zamówienia) – Filtr powietrza HME HP-50; wg ZAŁĄCZNIKA NR 17. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (13 pakiet zamówienia) – Sterylna woda do inhalacji; wg ZAŁĄCZNIKA NR 18. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (14 pakiet zamówienia) – Artykuły higieniczne; wg ZAŁĄCZNIKA NR 19.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach