Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zadania inwestycyjne obejmujące wykonanie robót budowlanych oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole.’’

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65 , fax. 77 443 57 39
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65, fax. 77 443 57 39
  REGON: 16155521000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zadania inwestycyjne obejmujące wykonanie robót budowlanych oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole.’’
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne obejmujące wykonanie robót budowlanych oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole“: ZADANIE 1: wykonanie robót przy ul. Spychalskiego w Opolu (nr dz. 53/24, 53/19, 53/28, 53/4, 51/2 k.m. 41 obręb Opole) - realizacja I Etapu; ZADANIE 2: zaprojektowanie oraz częściowe wykonanie robót budowlanych przy ul. Waryńskiego – ul. Pułaskiego w Opolu (nr dz. 4/2 k.m. 21 obręb nr 103 Opole); ZADANIE 3: zaprojektowanie oraz częściowe wykonanie robót budowlanych na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu (nr dz. 1289/2, 1294/7, 1296/6, 1297/1 k.m. 21 obręb Gosławice).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składające się na ofertę: a) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ, b) dotyczy wyłącznie ZADANIA 1: wykaz rzeczowo-cenowy oferowanych urządzeń sporządzony wg załącznika nr 1.4a do SIWZ wraz kartami technicznymi (w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w projekcie zagospodarowania – załącznik nr 1.1a, żąda się wskazania konkretnego modelu i producenta oraz złożenia: kart technicznych producenta dla każdego urządzenia zawierających rysunki lub fotografie wraz z opisem technologii wykonania, wymaganej strefy bezpieczeństwa oraz elementów składowych /funkcji zestawów oraz ich wymiarów), c) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji - pkt III.3) ogłoszenia. d) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie). Wykonawca (dot. wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp – załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach