Przetargi.pl
Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych - Przebudowa drogi wewnętrznej prowadzącej do kompleksu lekkoatletycznego wraz z budową miejsc parkingowych na obszarze rewitalizacji

Gmina Suchań ogłasza przetarg

 • Adres: 73-132 Suchań, ul. Pomorska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 624 015 , fax. 915 624 015
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suchań
  ul. Pomorska 72
  73-132 Suchań, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 624 015, fax. 915 624 015
  REGON: 81168597000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych - Przebudowa drogi wewnętrznej prowadzącej do kompleksu lekkoatletycznego wraz z budową miejsc parkingowych na obszarze rewitalizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego w celu zapewnienia mieszkańcom lepszego dojazdu do nowej infrastruktury sportowej na działkach geodezyjnych 87, 152/3, 153, 157, 176, 282 obręb 2 miasto Suchań na odcinkach oznaczonych w dokumentacji projektowe symbolami od A do F w ramach projektu „Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych”. Zakres zadania: 1) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suchań na odcinku od ul. K.A. Hlonda do cmentarza nr działki 87, 152/3, 153, 157, 176, 282 obręb 2 miasto Suchań, odcinek A – D: a) roboty ziemne i przygotowawcze, b) roboty rozbiórkowe, c) ustawienie krawężników, d) ustawienie obrzeży chodnikowych, e) zjazdy do posesji, f) zjazd do cmentarza komunalnego, g) chodnik, h) jezdnia o nawierzchni bitumicznej, i) zieleń, trawniki, j) oznakowanie pionowe i poziome, k) przyłączenie wpustu do kanalizacji deszczowej, l) regulacja istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego. 2) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suchań na odcinku od ul. K.A. Hlonda do cmentarza nr działki 87, 152/3, 153, 157, 176, 282 obręb 2 miasto Suchań, odcinek B: a) roboty ziemne i przygotowawcze, b) ustawienie krawężników, c) zjazd do posesji, d) jezdnia o nawierzchni bitumicznej, e) zieleń, trawniki, 3) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suchań na odcinku od ul. K.A. Hlonda do cmentarza nr działki 87, 152/3, 153, 157, 176, 282 obręb 2 miasto Suchań, odcinek B – nowa zatoka postojowa: a) roboty ziemne i przygotowawcze, b) ustawienie krawężników, c) ustawienie obrzeży chodnikowych, d) chodnik, e) zatoka postojowa, f) zieleń, trawniki, g) oznakowanie pionowe i poziome, 4) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suchań na odcinku od ul. K.A. Hlonda do cmentarza nr działki 87, 152/3, 153, 157, 176, 282 obręb 2 miasto Suchań, odcinek E: a) roboty ziemne i przygotowawcze, b) nawierzchnia jezdni z kruszywa, c) pobocza i roboty wykończeniowe, 5) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Suchań na odcinku od ul. K.A. Hlonda do cmentarza nr działki 87, 152/3, 153, 157, 176, 282 obręb 2 miasto Suchań, odcinek F: a) roboty ziemne i przygotowawcze, b) ustawienie krawężników, c) zjazd do posesji, d) jezdnia o nawierzchni z płyt drogowych betonowych, e) zieleń, trawniki. 5. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji dołączonej do SIWZ: 1) dokumentacja projektowa – załącznik nr 7, 2) przedmiar robót – załącznik nr 8, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 (dziesięć tysięcy) złotych. 2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział Stargard, Nr 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności; 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą; 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Suchań, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań; 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 7. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 2) poręczeń lub gwarancji – oryginał dokumentu został złożony w taki sposób, aby można było go oddzielić od reszty oferty, natomiast kopię poręczenia lub gwarancji (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) należy dołączyć do oferty. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2) kosztorysy ofertowe sporządzone wg. zasad określonych w rozdziale XIII SIWZ, 3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX SIWZ ust. 2 (jeżeli dotyczy), 4) dowód wniesienia wadium, 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 6) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ - składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej otwartych ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach