Przetargi.pl
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych – budowa budynku opiekuńczo wychowawczego wraz z budynkiem administracyjnym i zagospodarowaniem terenu w lokalizacji – ul. Perzycka w Poznaniu

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618842010, , fax. 618666004
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Plac Wiosny Ludów 2
  61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618842010, , fax. 618666004
  REGON: 30268953900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych – budowa budynku opiekuńczo wychowawczego wraz z budynkiem administracyjnym i zagospodarowaniem terenu w lokalizacji – ul. Perzycka w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych – budowa budynku opiekuńczo wychowawczego wraz z budynkiem administracyjnym i zagospodarowaniem terenu w lokalizacji – ul. Perzycka w Poznaniu” oraz realizacja usług/dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi – zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Lokalizacja inwestycji: Poznań, ul. Perzycka, dz. nr 37/8, ark. 19, obręb Ławica. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) budowę jednego domu opiekuńczo-wychowawczego (dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, w technologii tradycyjnej murowanej) wraz z budynkiem administracyjnym (dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, w technologii tradycyjnej murowanej) i zagospodarowaniem terenu; b) wykonanie wszystkich instalacji przyłączeniowych do budynku administracyjnego i jednego budynku opiekuńczego, przy czym należy wykonać odejścia instalacji w kierunku drugiego budynku opiekuńczego, (planowanego do realizacji w II ETAPIE), i zabezpieczyć tak aby było możliwe podłączenie budynku do wszystkich instalacji bez ich przebudowy i naruszania wykonanych nawierzchni utwardzonych. Zakres wykonania instalacji i nawierzchni został określony w projektach zagospodarowania terenu dla I i II etapu; c) organizację objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu; d) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót budowlanych; e) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, f) przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, g) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej dla Zadania inwestycyjnego, h) sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, i) sporządzenie świadectwa efektywności energetycznej budynku, Dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę – nr 2821/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – Załączniku nr 1 do SIWZ oraz Tabelach Elementów Rozliczeniowych dla poszczególnych budynków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 100 000,00 pln (słownie: sto tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3 a-c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4 stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach