Przetargi.pl
Inwestycja w obiekt pełniący funkcje kulturalną - Budynek OSP Kraszewice

Urząd Gminy Kraszewice ogłasza przetarg

 • Adres: 63-522 Kraszewice, ul. Wieluńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 73 12 038 , fax. 0-62 73 12 038
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kraszewice
  ul. Wieluńska 53
  63-522 Kraszewice, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 73 12 038, fax. 0-62 73 12 038
  REGON: 10823590000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kraszewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inwestycja w obiekt pełniący funkcje kulturalną - Budynek OSP Kraszewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową wybranych pomieszczeń parteru budynku OSP w Kraszewicach. Przebudowa będzie polegała na odnowieniu pomieszczeń sanitariatów damskich i męskich, zaplecza kuchennego (pomieszczenie zmywalni oraz pomieszczenie przygotowania posiłków) oraz salki konferencyjnej. Salka konferencyjna powstanie poprzez wydzielenie jej z Sali widowiskowej projektowanymi roletami. Inwestycja obejmuje również utwardzenie placu przed budynkiem wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia, furtki i bramy wjazdowej. W ramach inwestycji przewiduje się również wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,1 kWp. Instalacja musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Elementy wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać instrukcję w języku polskim oraz wszelkie certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Przed podpisaniem umowy wykonawca: 1.1. dostarczy kosztorys ofertowy, 1.2. dostarczy kserokopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności osób kierujących budową i robotami budowlanymi do właściwej izby samorządu zawodowego. 2. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach