Przetargi.pl
STAŁA FIZYCZNA OCHRONA OBIEKTU SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MACIEJEWIE GMINA OSIEK MAŁY

Gmina Miejska Koło ogłasza przetarg

 • Adres: 62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2610252, 2610230 , fax. 063 2722984
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Koło
  ul. Mickiewicza 12 12
  62-600 Koło, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2610252, 2610230, fax. 063 2722984
  REGON: 31151188900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  STAŁA FIZYCZNA OCHRONA OBIEKTU SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MACIEJEWIE GMINA OSIEK MAŁY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest stała fizyczna ochrona obiektu Składowiska Odpadów Komunalnych w Maciejewie gmina Osiek Mały, która obejmuje: 1) całodobową ochronę obiektu przez co najmniej jednego licencjowanego pracownika ochrony, 2) zabezpieczenie obi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy, którzy będą brać udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki : 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 44, art. 22 ust. 1 Ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy, 2) w okresie 3 lat licząc od ogłoszenia przetargu wykonali lub wykonują co najmniej 2 usługi polegające na stałej fizycznej ochronie budynków użyteczności publicznej przez okres co najmniej 6 miesięcy i wartości minimum 60.000 zł brutto każda, 3) do ochrony obiektu dysponują pracownikami własnymi lub przedłożą pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu pracowników w wieku poniżej 50 lat, którzy posiadają minimum licencję pierwszego stopnia pracownika ochrony, 4) pracownicy ochrony będą jednolicie umundurowani i zostaną wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego oraz łączność bezprzewodową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5) dysponują grupę interwencyjną - czas przyjazdu do 20 minut od zgłoszenia, 6) usługi objęte zamówieniem publicznym wykonają sami lub z udziałem podwykonawców wyłącznie w zakresie zapewnienia współdziałania grupy interwencyjnej, 7) przy ocenie spełnienia przez Wykonawców warunków określonych w pkt 2, nie będzie uwzględniane doświadczenie podwykonawców, 8) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 145. poz. 1221 z późn. zm.), 9) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do wyso?kości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych przez każdego Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1 każdy Wykonawca musi załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 44, art. 22 ust. 1 Ustawy oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 2) wykaz co najmniej 2 usług polegających na stałej ochronie fizycznej budynków użyteczności publicznej i wartości minimum 60.000 zł brutto każda przez okres co najmniej 6 miesięcy, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat licząc od ogłoszenia przetargu - na Załączniku Nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością (referencje, faktury, umowy - według uznania Wykonawcy), 3) wykaz osób posiadających uprawnienia pracowników ochrony fizycznej przeznaczonych do wykonania przedmiotowego zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji - na Załączniku Nr 3, 4) kserokopie aktualnych licencji pracowników ochrony fizycznej minimum pierwszego stopnia dla osób przeznaczonych do wykonania zamówienia publicznego. 5) zakres rzeczowy oraz wartość usług, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawców), z zachowaniem zapisu ust. 1 pkt 6 i 7 SIWZ - na Załączniku Nr 4, 6) zobowiązanie o gotowości współpracy w przypadku udostępnienia przez inny podmiot, osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia zgodnie z podpisanym oświadczeniem, który stanowi Załącznikiem Nr 5, 7) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 8) aktualną polisę, a w przypadku jej braku innego dokumen?tu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł oraz zobowiążą się do przedłużenia w/w ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach